Kommunikation vid störningar

Vid ett långvarigt strömavbrott kan det uppstå problem med täckning i det vanliga mobiltelefonnätet. Om detta händer kan det mobila lednings- och sambandssystemet Molos och radiokommunikationssystemet Rakel användas.

Samordning är A och O

Det svenska samhället har betydande resurser för att kunna hantera situationer som hotar viktiga samhällsfunktioner. Men erfarenheter från olika kriser visar att enbart resurser inte räcker, för man måste ha förmågan att samordna sina insatser. 

Vid nästan alla större händelser och katastrofer kan man i efterhand se att samordningen av insatser och resurser ofta inte varit tillräcklig. Bristen på samordning har då förvärrat krisen. Det är avgörande att myndigheter och nyckelaktörer kommunicerar med varandra och arbetar tillsammans. 

Molos och Rakel – två system för kommunikation

Med Molos (Mobilt lednings- och sambandsystem för kommunikation) kan man upprätta en kommunikationslänk vid områden där kommunikationen inte fungerar på vanligt sätt. Molos bemannas med besättning från Frivilliga radioorganisationen (FRO). Molos-personal är även utbildade i Rakel och vana att instruera användare i systemet.

Rakel (Radiokommunikation för effektiv ledning) är ett robust mobilradionät för samhällsviktiga aktörer. Rakel är tåligt vid elavbrott och bedöms vara det mest driftsäkra kommunikationssystemet i Sverige. Systemet täcker 99,84 procent av Sveriges befolkning och 95 procent av landets yta.

Vi har regeringens uppdrag att tillsammans med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) arbeta för att berörda aktörer inom elsektorn ansluter sig till Rakel. 

Målet är att Rakel ska bli det kommunikationssystem som används av all samhällsviktig verksamhet i Sverige. Det gör det möjligt att samverka och leda verksamheter effektivt i såväl vardag som i krissituationer.

Ny version av ”Elförsörjningens riktlinjer för samverkan i Rakel”

Nu finns en ny version av "Elförsörjningens riktlinjer för samverkan i Rakel" tillgänglig. De uppdateringar som gjorts är att

  • alla talgrupper har fått ett intervall för sambandsprov samt en ansvarig funktion/organisation (som säkerställer att sambandsproven genomförs
  • de nya GUL-talgrupperna har lagts till i registret
  • de företag som bytt namn har uppdaterats
  • inom produktionsledning har tre driftcentraler lagts till.

Till sidan Samverkan i Rakel för att ladda ner de nya riktlinjerna.

Granskad