Hoppa till huvudinnehåll

Den här webbplatsen använder kakor

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Allmänhet- Elsäkerhet vid kraftledning

Våra anläggningar byggs för att minimera risken för olyckor. De underhålls och övervakas så att inga oförutsedda fel ska ske som kan påverka allmänheten. Vårt mål är att inga olycksfall orsakade av el ska ske på eller vid Svenska kraftnäts anläggningar.

Avsnitt på sidan

För dig som vistas nära en kraftledning

Säkerhetsavstånd

Det kan bli ett elektriskt överslag om säkerhetsreglerna inte följs

Friluftsliv och lek nära eller under våra ledningar

 • Lek med drakar
 • Fiska i närheten av en ledning
 • Cykla under kraftledning

Placering av jakttorn

Om skoterled i våra ledningsgator

Regler för stängsel

För dig som vistas nära en kraftledning

Svenska kraftnät ansvarar för elsäkerheten i transmissionsnätet, men alla människor måste vara varsamma när det kommer till el. Det är viktigt att du följer de regler och avstånd som finns. Ett träd som faller eller en maskin som hanteras oförsiktigt kan skada människor eller mörklägga en hel stad. Chansa aldrig och ta inga risker nära kraftledningar. El kan orsaka skador även om man inte rör själva ledningen. Spänningsnivåerna är så pass höga att olyckor kan uppstå flera meter från kraftledningen.

Rör aldrig en nedfallen ledning eller något som har kontakt med ledningen, till exempel ett träd eller en arbetsmaskin.

Säkerhetsavstånd

Det är viktigt att inte någon eller något befinner sig för nära en kraftledning. Illustrationen visar säkerhetsavståndet, det vill säga det avstånd från kraftledningens ledningslinor som varken människor, maskiner eller något annat får befinna sig inom.

Vertikalt ned från kraftledningens lina ska säkerhetsavståndet vara minst 5,5 meter. Horisontellt ut från kraftledningens lina är säkerhetsavståndet minst 6,5 meter. Det är ett absolut minimiavstånd och beroende på erfarenhet eller maskiner och verktyg kan avståndet behöva ökas.

Observera att yrkesmän som arbetar med Svenska kraftnäts anläggningar ska följa de regler om säkeravstånd med mera som gäller för våra entreprenörer.

Ledningslinornas höjd över marken varierar med årstid och belastning, men de hänger som lägst cirka 7 meter ovan mark. Avståndet kan minska när marken är täckt av snö. Man kan aldrig förutsätta att ett tidigare mätt avstånd fortfarande gäller.

Håll alltid säkerhetsavståndet när du jobbar i närheten av ledningen! Innan du börjar, gör alltid en bedömning om det finns någon risk att avsiktligt eller oavsiktligt komma innanför säkerhetsavståndet. Om du tror det, kontakta Svenska kraftnät. Vi hjälper dig att bedöma risken och tar reda på hur arbetet kan utföras på ett säkert sätt.

För att förhindra att arbetsredskap eller maskiner kommer innanför säkerhetsavstånden ska vägportaler byggas på arbetsvägar. Vägportalens höjd beror på ledningens konstruktion och väljs efter kontakt med Svenska kraftnät.

Skulle det bli en skada på stolpar och stag, kontakta omedelbart Svenska kraftnät på telefon 010-475 80 00.

Det kan bli ett elektriskt överslag om säkerhetsreglerna inte följs

Svenska kraftnäts ledningar och stationer är alltid konstruerade så att de har högsta möjliga elektriska säkerhet. Om människor avsiktligt eller oavsiktligt utför handlingar som påverkar ledningen kan det uppstå ett elektriskt överslag (gnista) från ledningen som kan innebära fara för personer och egendom.

Förutom de direkt drabbade kan också människor i den omedelbara närheten av överslaget drabbas. Även inblandade maskiner kan skadas. Överslaget kan innebära att det blir  jordströmmar som kan påverka omgivande elnät samt tele-, TV- och datakommunikationsnät. 

Uppstår ett elektriskt överslag kommer ledningen automatiskt att kopplas ifrån. Inom någon sekund kopplas ledningen på igen automatiskt, men om felet kvarstår kopplas ledningen omedelbart bort igen.

Innan Svenska kraftnät manuellt kopplar in ledningen igen behöver vi veta om någon person är skadad eller om ledningen har fått skador som gör det farligt att koppla in den igen. Därför är det viktigt att

 • omedelbart rapportera en olycka genom att kontakta Svenska kraftnät telefon 010-475 80 00.
 • uppge informationen som står på ledningsstolpen när du ringer till oss. På varje stolpe finns en skylt där det står vem som är ledningsägare, vad ledningen heter (exempelvis CL6 S3) och stolpens nummer (exempelvis 954). 

Friluftsliv och lek nära eller under våra ledningar

Våra stolpar och stationer är absolut inga lekplatser. Om barn tar sig in i våra anläggningar eller upp i våra stolpar kan det innebära livsfara. Se till att alltid ha uppsyn över dina och andras barn i närheten av våra anläggningar.

Med tanke på avståndet mellan kraftledningens linor och mark ska inga hoppmattor, klätterställningar eller annan utrustning för lek finnas under våra kraftledningar.

Våra anläggningar byggs med svårforcerade stängsel. Stängsel och grindar bevakas regelbundet. Men ibland gör såväl djur som människor åverkan, till exempel gräver hål under stängslet eller klipper sönder det. Ibland kan också stormfällda träd skada stängsel.

Kontakta Svenska kraftnät om du upptäcker en skada! 

Lek med drakar

Draklinor kan leda ström när de kommer i kontakt med kraftledningar. Olika draklinor är olika farliga men framför allt är de farliga om de är fuktiga. Lek därför inte med drakar i närheten av kraftledningar.

Kontakta Svenska kraftnät om en drake fastnar. Försök inte använda verktyg eller stänger för att få bort den!

Ett barn med en flygande drake under en kraftledning

Fiska i närheten av en ledning

Fiskelinor och spön kan leda ström vid kontakt med elledningar.

Om du fiskar, se till att spö eller lina inte kommer närmare än 5 meter från kraftledningens spänningsförande ledare.

En man som står och fiskar i närheten av en kraftledning

Cykla under kraftledning

Det är ett känt fenomen att man kan få en stöt om man cyklar under en kraftledning. Det kan upplevas som obehagligt men är helt ofarligt eftersom själva den elektriska strömmen är så liten. Fenomenet uppstår oftast i varm och torr väderlek, på sommaren, men kan uppstå annars också. Orsaken till stöten är den skillnad i potential som uppstår mellan dig och cykeln på grund av olika elektrisk influens från ledningen och kan också påverkas av vilken typ av material på kläderna man har.

Man kan enkelt undvika fenomenet genom att ha hudkontakt med någon metalldel av cykeln, till exempel att ha handen eller tummen på styret där metallen är bar, förutsatt att man inte har handskar och att man gör detta innan man cyklar in under ledningen.

Placering av jakttorn

Jakttorn får inte placeras närmare än 10 meter horisontellt från kraftledningens yttre linor. Dessutom får jakttornet inte ställas upp så att personer som vistas på jakttornets plattform avsiktligt eller oavsiktligt kan komma inom säkerhetsavståndet 6 meter från ledningens närmaste faslina. Detta avstånd ska hållas även om jakttornet skulle välta.

Om skoterled i våra ledningsgator

Det finns stora risker med att anlägga skoterleder i en ledningsgata. Den höga farten kan innebära att skoterförare kan kollidera med stolpar och staglinor med svåra personskador som följd. Också stolpar och staglinor kan skadas vid en kollision. För att undvika fara ska därför skoterleder anläggas på behörigt avstånd från luftledningar och dess stolpar och stag.

Regler för stängsel

Kraftledningens elektriska och magnetiska fält kan ladda upp stängsel och göra det strömförande.

Kontakta Svenska kraftnät om du vill bygga ett stängsel som

 • ligger närmare än 20 meter från kraftledningen
 • är mer än 50 meter långt och går parallellt med ledningen inom ett avstånd på 50 meter från ledningen. 

Kontakt vid frågor om elsäkerhet

Telefon: 010-475 80 00

E-post för elsäkerhetsfrågor: registrator@svk.se

Om en olycka sker

 1. Riskbedöm situationen och platsen – finns risk för att du eller någon att kan bli skadad?

 2. Rädda, Varna, Larma - ring 112.

 3. Ge första hjälpen om någon är skadad eller medvetslös. Ge HLR vid behov.

 4. Ring Svenska kraftnät på telefonnummer 010-475 80 00. Gör detta även om ingen verkar ha skadats och ledningen ser ut att vara oskadd.  

 5. Varje stolpe har en skylt där det står vem som är ledningsägare, vad ledningen heter (exempelvis CL6 S3) och stolpens nummer (exempelvis 954). Uppge den informationen när du ringer till oss. 

Om en kraftledning skadas

Håll alltid säkerhetsavståndet när du jobbar i närheten av ledningen! Om det skulle bli en skada på stolpar och stag, kontakta omedelbart Svenska kraftnät på telefon 010-475 80 00.

Läs om anvisningar vid arbeten vid elanläggning

Granskad