Den här webbplatsen använder kakor

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Hoppa till huvudinnehåll

Blåljuspersonal - elsäkerhet

Denna information vänder sig till dig som arbetar inom räddningstjänsten, ambulanssjukvård och polisen och som kan komma att utföra någon form av insats i ledningsgata eller på stationsområde som tillhör Svenska kraftnät.

Dessa regler är tillämpbara på Svenska kraftnäts elanläggningar och ska inte ses som generella för hela elnätsbranschen.

Avsnitt på sidan

Brandbekämpning i eller i anslutning till ledningsgata

Begränsningar i möjligheten att koppla bort transmissionsnätets kraftledningar

Risker vid bränder i ledningsgator

Riskeliminering vid räddningsuppdrag

Räddningsinsats i ställverk

Brandbekämpning i eller i anslutning till ledningsgata

Vid brand i eller i närheten av ledningsgata måste de elektriska riskerna alltid ingå i räddningstjänstens riskhantering. Brand inom ett avstånd av 100 meter från Svenska kraftnäts luftledning ska omedelbart meddelas till Svenska kraftnät tjänsteman i beredskap (Tib) kontaktas på telefon 010-475 85 00.

För att förenkla identifiering är Svenska kraftnäts stolpar märkta med en skylt som anger företagsnamn, ledningsbeteckning och stolpnummer.

Stolpe med en skylt som visar att företagsnamn står längst upp, nedanför står ledningsbeteckning och underst stolpnummer.

Begär att få kontakt med Svenska kraftnäts vakthavande ingenjör så att räddningsledare i samverkan med denne kan komma överens om olika former av elsäkerhetsteknisk riskeliminering, exempelvis frånkoppling av luftledning.

Svenska kraftnäts driftpersonal har flera tänkbara riskelimineringar att välja mellan beroende på brandförlopp, behov hos räddningstjänst, och kraftsystemets situation.

Begränsningar i möjligheten att koppla bort transmissionsnätets kraftledningar

Det är viktigt att vara medveten om att bortkoppling av transmissionsnätsledning inte alltid är möjligt att utföra. Beroende på den i stunden rådande driftsituationen kan en bortkoppling innebära risker för det nationella kraftsystemet.

Uppstår stora störningar i elsystemet kan detta i förlängningen innebära risker för allmänhetens liv och hälsa och det kan även innebära omfattande skador på samhällsstrukturen. Under normala omständigheter brukar bortkoppling inte vara något problem. Därför är det viktigt att räddningspersonal och Svenska kraftnäts personal tidigt samverkar i dessa frågor.

Risker vid bränder i ledningsgator

Bränder i närhet av luftledning kan beroende på brandintensitet och rökutveckling innebära allvarliga risker för luftledningen och därmed även elektriksa risker för räddningstjänsten personal. Kraftig rök kan innehålla så stora mängder sotpartiklar att överslag kan ske över isolatorer eller mellan ledning och brandhärd.

Alla dessa risker kan innebära livsfara för räddningstjänsten personal. Den allvarligaste risken är att luftlednings konstruktionsdetaljer skadas av värmen och att ledningen havererar och faller till marken. Metallen i ledningens linor/kablar kan också utvidgas så kraftigt att linorna kommer för nära marken.

En generell säkerhetsregel är att alltid upprätthålla ett avstånd av 20 meter mellan personal och brandhärd, luftledningsstolpe, eller staglinor. På så vis undviker man risk för så kallad stegspänning vid eventuellt överslag. Stegspänning innebär att spänningen som uppstår i marken vid ett överslag avklingar ju längre från överslagsplatsen man kommer. Den spänningsskillnad som uppstår mellan fötterna kallas stegspänning och innebär allvarlig fara för den som står på marken.

Eventuell nedfallen ledning måste betraktas som livsfarlig inom ett avstånd av 20 meter. Platsen måste bevakas tills Svenska kraftnäts personal anländer och att vår fackkunniga personal kan ge tillstånd för att arbeta i den havererade ledningens närhet.

Med tanke på lokala skillnader i släckvattens elektriska egenskaper får vattenbegjutning med fast stråle inte ske mot faslina eller isolatorkedjor.

Uppställning av räddningsfordon bör på grund av fordonens storlek inte ske inom ett horisontellt avstånd av 10 meter från ledningens faslinor. Undantag är om uppställning sker på allmän väg eftersom ledningens höjd där är anpassad för att till exempel räddningsfordon ska kunna passera säkert.

Vid okontrollerad kraftig brand eller vid kraftig rökbildning då vindriktningen är mot luftledning får räddningspersonal eller åskådare inte uppehålla sig i ledningsgatan på grund av risk för elektriskt överslag i rökpelare.

Tänk också på att Svenska kraftnäts ledningsgator innehåller stora mängder av torrt ris efter underhållsröjning. Det innebär att ledningsgatorna inte lämpar sig som brandgata.

Svenska kraftnät har i samverkan med Energiföretagen Sverige och representanter för flygföretagen kommit fram till att vattenbombning från flygfarkost mot luftledning inte innebär några elektriska risker. Vattenbombning kan därför ske med ledning i drift. Däremot ska ledningens återinkopplingsautomatik vara avställd under vattenbombning.

Riskeliminering vid räddningsuppdrag

Svenska kraftnät kan tillgripa tre former av elsäkerhetsteknisk eliminering av risker vid brandbekämpning eller andra räddningsuppdrag:

Bortkoppling innebär att den aktuella elanläggningen är helt bortkopplad (frånslagen, blockerad samt jordad) och därför är helt elektriskt säker.

Nödfrånkoppling innebär att den aktuella anläggningen endast är frånslagen, men inte blockerad och jordad. Det innebär att elanläggningen inte kan betraktas som säker för beröring, men att säkerhetsmarginaler har ökats väsentligt.

Återinkopplingsautomatiker (åi) bortkopplade innebär att ledningen inte längre automatiskt kopplas till efter en automatisk utlösning från reläskydd. Detta ökar den relativa säkerheten för personal som arbetar nära ledningen, vid exempelvis brandbekämpning. Ledningen är fortfarande fullt spänningssatt och farlig att närma sig.

Räddningsinsats i ställverk

Vid brand eller annan räddningsinsats i ställverk (så kallad driftrum) måste de elektriska riskerna alltid ingå i räddningspersonalens riskhantering. Med tanke på de särskilda elektriska riskerna inom ett driftrum ska räddningspersonalen alltid invänta Svenska kraftnäts personal innan tillträde ges.

Svenska kraftnäts personal biträder räddningspersonalen på plats och ger elsäkerhetsmässiga direktiv. Vår personal kan även se till att elektriska anläggningsdelar vid behov kopplas bort.

Avsteg från bestämmelsen att invänta Svenska kraftnäts personal kan göras vid räddningsinsats för räddande av människoliv. Kontakt ska då tas med ansvarig driftcentral. Telefonnummer till ansvarig driftcentral finns angivet på ställverksgrinden.

Om stängsel eller grind forceras med våld ska detta omedelbart meddelas driftcentralen så att Svenska kraftnät kan vidta åtgärder så att allmänheten inte kan komma till skada.

Granskad