Den här webbplatsen använder kakor

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Hoppa till huvudinnehåll

Infrastruktur - elsäkerhet

Vid förändring av infrastruktur i närheten av våra kraftledningar är det viktigt att tänka på elsäkerhet för att undvika att människor och egendom skadas.

Avsnitt på sidan

Arbete med kranar under våra ledningar

Var försiktig när du gräver i närheten av markkablar

Inga jordmassor under ledningen

Regler för stängsel

För dig som ska lägga el, tele och rörledningar

Arbete med kranar under våra ledningar

Kranar får inte ställas upp så att kranarmen eller lasten avsiktligt eller oavsiktligt kan komma inom säkerhetsavståndet 6 meter från ledningens faslina. Detta avstånd ska hållas även om kranen eller motsvarande skulle välta.

Mellan mastens yttersta ände (inklusive förlängningsarm) och ledningen ska det vara ett säkerhetsavstånd som motsvarar hela mastens längd plus 6 meter. Mät avståndet med masten riktad mot ledningen. Det är viktigt att säkerhetsavståndet alltid hålls under hela arbetet.

Att mäta med blotta ögat uppfyller inte kraven för mätning, så använd mätinstrument. Vid stark vind kan kraftledningens linor och isolatorkedjor pendla. Ta hänsyn till det när du beräknar säkerhetsavståndet.

Innan kranen flyttas ska eventuella körvägar markeras med varselband och körvägarna ska vara inmätta. Kranen får bara flyttas på de markerade körvägarna och ska bevakas av en van signalman. Fasta eller rörliga tornkranar får inte placeras så att någon del av kranen eller lasten kan komma innanför elanläggningens säkerhetsavstånd. För att förhindra oavsiktliga rörelser ska kranen spärras mekaniskt.

Om fasta kranar används ska detta framgå i kranplanen. Om en maskin används som inte går att spärra och som vid en felmanöver eller ett haveri kan komma i kontakt med en elektrisk anläggningsdel måste arbetet utföras under så kallad bevakning. Maskinen ska då vara ansluten till kraftledningens jordtag eller jordspett.

Var försiktig när du gräver i närheten av markkablar

Det är ovanligt med markkablar i transmissionsnätet. Men om du ska gräva i närheten av markkablar måste du vara mycket försiktig innan du sätter skopan i marken. Svenska kraftnäts kablar är väl isolerade med ett tjockt hölje, men detta hölje är också mycket ömtåligt.

Ovanför kablarna finns varselskydd av plast som ska ge maskinförare och grävande personal en varning innan kabeln träffas. Det gäller att vara uppmärksam och tänka efter innan du gräver.

På webbplatsen Ledningskollen.se (nytt fönster) kan du få reda på om Svenska kraftnät har markkablar där du planerar att gräva.

Mer information finns i dokumentet "Vägledning för verksamhet vid markförlagd kabel i transmissionsnätet"(pdf, 1 MB, nytt fönster).

Inga jordmassor under ledningen

Det är enligt ledningsrätten förbjudet att ändra markens utformning under ledningen. Det betyder att det är förbjudet att lägga upp jordmassor under ledningen.

När jordmassor läggs upp förändras befintlig marknivå och  ledningens konstruktionsförutsättningar. Det innebär att människor omedvetet kan komma innanför säkerhetsavståndet.

Att oförsiktigt lägga jordmassor för nära ledningsstolpar och ledningsstag kan påverka ledningens säkerhet och i värsta fall få ledningen att haverera.

Regler för stängsel

Kraftledningens elektriska och magnetiska fält kan ladda upp stängsel och göra det strömförande.

Kontakta Svenska kraftnät om du vill bygga ett stängsel som

  • ligger närmare än 20 meter från kraftledningen
  • är mer än 50 meter långt och går parallellt med ledningen inom ett avstånd på 50 meter från ledningen. 

För dig som ska lägga el, tele och rörledningar

Om du ska montera el- och teleledningar eller metalliska rörledningar gäller särskilda restriktioner. 

När en distributionsanläggning är placerad i närheten av Svenska kraftnäts anläggning finns det risk att jordfelsströmmar från Svenska kraftnäts anläggning ger upphov till farlig eller skadlig potentialsättning av distributionsanläggningen.

Detta kan leda till så kallad beröringsspänning, som uppstår där ledande del av distributionsanläggningen berörs i samma ögonblick som ett jordfel inträffar, vilket i sin tur kan leda till personfara om inte korrekta skyddsåtgärder genomförts.

Om du planerar att uppföra nya eller genomföra förändring av el- och teleledningar eller metalliska rörledningar i närhet av Svenska kraftnäts anläggningar gäller därför särskilda restriktioner.  Du behöver därför göra en anmäla om detta till Svenska kraftnät för att nödvändiga skyddsåtgärder ska kunna genomföras i samråd med oss.

Webbanmälan om ändring i kringliggande anläggning

Granskad