Den här webbplatsen använder kakor

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Hoppa till huvudinnehåll

Jord- och skogsbruk - elsäkerhet

Information om vad du ska tänka på när det gäller elsäkerhet vid skogs- och jordbruk.

Avsnitt på sidan

Skogsbruk i närheten av en kraftledning

 • När du kör en skogsbruksmaskin
 • Information om mark- eller hyggesbränning

Virke får inte lagras under kraftledningen

Markarbeten och jordbruk i närheten av en kraftledning

Arbete med kranar under våra ledningar

Inga jordmassor under ledningen

Om odlingsduken blåser iväg

Skogsbruk i närheten av en kraftledning

Om ett träd fälls intill en kraftledning kan det uppstå elektriska olyckor eller elavbrott om trädet hamnar på ledningen. Kontakta alltid Svenska kraftnät om det finns risk att ett träd kommer att falla närmare än 3,5 meter från linorna. 

Håll alltid säkerhetsavståndet när du jobbar i närheten av ledningar! Om det skulle bli en skada på stolpar och stag, kontakta omedelbart Svenska kraftnät på telefon 010-475 80 00.

När du kör en skogsbruksmaskin

Om du kör en skogsbruksmaskin är det viktigt att vara försiktig i närheten av och under kraftledningen. 

 • Kontakta Svenska kraftnät om ditt fordon tillsammans med utrustning och eventuell last är högre än 3,3 meter. Då gör vi en bedömning för den aktuella ledningen.
 • Studera terrängen i förväg där ledningen går och korsa ledningsgatan nära stolparna. Varken fordon, utrustning eller last får komma innanför kraftledningens säkerhetsavstånd.
 • Märk ut stolparnas staglinor i förväg så att du inte kör på dem av misstag så att de skadas. Det kan leda till allvarliga skador på ledningen.
 • Kör aldrig mellan stolpbenen eller mellan stolpe och stag. Stolpen kan skadas allvarligt så att ledningen kan falla ner.
 • Klättra aldrig upp på lasten på en skogsmaskin under kraftledningen, det är livsfarligt!
 • Det är förbjudet att parkera fordon eller maskiner närmare än 10 meter från ledningen.
 • Tänk på att ett fordon eller en maskin lätt kan förvandlas till en spännande lekplats för barn.  En lek som kan bli mycket farlig om den står parkerad under ledningen.
 • Arbetsvägar som går under ledningsgator ska höjdbegränsas genom att en vägportal monteras vid ledningsgatans gränser. Portalens höjd ska väljas efter överenskommelse med Svenska kraftnät.
 • Tanka aldrig ett fordon eller en maskin närmare än 60 meter från en kraftledning.
 • Kontrollerad mark- eller hyggesbränning är inte tillåtet under eller nära Svenska kraftnäts ledningar. Värme från en bränning kan skada viktiga delar av kraftledningen. Det kan orsaka driftstörningar eller skador på person eller egendom.

Information om mark- eller hyggesbränning

Markägare får bränna mark fram till en begränsningslinje av 20 meter från en ledning. Om du planerar en sådan kontrollerad mark- eller hyggesbränning måste du göra följande:

 • Informera Svenska kraftnät på telefon 010-475 80 00.
 • Gör en begränsningslinje parallellt med ledningen, 20 meter från ledningens ytterfas. Den kan antingen grävas fram eller göras med sand som läggs i en halv meter bred sträng.
 • Bränn bara om vindriktningen är riktad från kraftledningen. Du får inte spruta vatten mot faslinan eller isolatorkedjorna. Om branden blir okontrollerad får ingen person befinna sig i ledningsgatan eftersom det finns risk för ett elektriskt överslag i rökpelaren.

Virke får inte lagras under kraftledningen

Virke får inte deponeras eller lagras närmare kraftledningen än 10 meter horisontellt från kraftledningens yttre linor.

Dessutom får virket inte lastas eller lossas så att transportfordon, kran, annan typ av lastmaskin eller last avsiktligt eller oavsiktligt kan komma inom säkerhetsavståndet 6 meter från ledningens närmaste faslina. Detta avstånd ska hållas även om maskinen skulle välta. 

Markarbeten och jordbruk i närheten av en kraftledning

Som förare av arbetsmaskin är det viktigt att vara försiktig när du kör maskinen under kraftledningen. 

Tänk på följande:

 • Ta i förväg reda på hur hög din maskin är för att avgöra om du fritt kan passera under kraftledningen.
 • Håll alltid säkerhetsavståndet!
 • Kontakta Svenska kraftnät om ditt fordon tillsammans med utrustning och eventuell last är högre än 3,3 meter. Vi gör då en bedömning av den aktuella ledningen.
 • Fordon som är max 4,3 meter höga kan korsa våra kraftledningar utan speciella åtgärder.
 • Arbetsvägar som går under ledningsgator ska höjdbegränsas genom att en vägportal monteras vid ledningsgatans gränser. Portalens höjd ska väljas efter överenskommelse med Svenska kraftnät.
 • Kör aldrig mellan stolpbenen eller mellan stolpe och stag.  Stolpen kan skadas allvarligt så att ledningen kan falla ner.
 • Klättra aldrig upp på ett fordon eller en maskin under en kraftledning.
 • Det är förbjudet att parkera fordon och maskiner närmare än 10 meter från ledningen.
 • Tanka aldrig ett fordon eller en maskin närmare än 60 meter från en kraftledning.
 • Tänk på att ett fordon eller en maskin lätt kan förvandlas till en spännande lekplats för barn. En lek som kan bli mycket farlig om maskinen/fordonet den står parkerad under ledningen.
 • Akta så att du inte skadar jordledaren som är nedgrävd längs ledningen. Den är till för att jorda stolparna så att de inte blir strömförande. Om jordledaren skulle slitas av när du plöjer, gräver diken eller gör andra markarbeten under kraftledningen, försök inte laga den själv! Kontakta omedelbart Svenska kraftnät.

Arbete med kranar under våra ledningar

Kranar får inte ställas upp så att kranarmen eller lasten avsiktligt eller oavsiktligt kan komma inom säkerhetsavståndet 6 meter från ledningens faslina. Detta avstånd ska hållas även om kranen eller motsvarande skulle välta.

Mellan mastens yttersta ände (inklusive förlängningsarm) och ledningen ska det vara ett säkerhetsavstånd som motsvarar hela mastens längd plus 6 meter. Mät avståndet med masten riktad mot ledningen. Det är viktigt att säkerhetsavståndet alltid hålls under hela arbetet.

Att mäta med blotta ögat uppfyller inte kraven för mätning, så använd mätinstrument. Vid stark vind kan kraftledningens linor och isolatorkedjor pendla. Ta hänsyn till det när du beräknar säkerhetsavståndet.

Innan kranen flyttas ska eventuella körvägar markeras med varselband och körvägarna ska vara inmätta. Kranen får bara flyttas på de markerade körvägarna och ska bevakas av en van signalman. Fasta eller rörliga tornkranar får inte placeras så att någon del av kranen eller lasten kan komma innanför elanläggningens säkerhetsavstånd. För att förhindra oavsiktliga rörelser ska kranen spärras mekaniskt.

Om fasta kranar används ska detta framgå i kranplanen. Om en maskin används som inte går att spärra och som vid en felmanöver eller ett haveri kan komma i kontakt med en elektrisk anläggningsdel måste arbetet utföras under så kallad bevakning. Maskinen ska då vara ansluten till kraftledningens jordtag eller jordspett.

Inga jordmassor under ledningen

Det är enligt ledningsrätten förbjudet att ändra markens utformning under ledningen. Det betyder att det är förbjudet att lägga upp jordmassor under ledningen. 

När jordmassor läggs upp förändras befintlig marknivå och ledningens konstruktionsförutsättningar. Det innebär att människor omedvetet kan komma innanför säkerhetsavståndet.

Att oförsiktigt lägga jordmassor för nära ledningsstolpar och ledningsstag kan påverka ledningens säkerhet och i värsta fall få ledningen att haverera.

Att tänka på vid konstbevattning

Vid konstbevattning kan splittrade strålar träffa en kraftledning. Oftast är detta ofarligt. Men om saltvatten eller förorenat vatten används kan vattnet leda ström och då är det farligt att röra bevattningsmaskinen.

Om det är en stor bevattningsanläggning som har metallrör på marken och är placerad nära eller under en kraftledning, kan det bildas elektriska strömmar i rören. Om anläggningen är korrekt installerad är strömmarna ofarliga, men var ändå försiktig.

 Kontakta Svenska kraftnät om bevattningsanläggningen

 • ligger närmare än 20 meter från kraftledningen
 • är mer än 50 meter lång och går parallellt med ledningen inom ett avstånd på 50 meter från ledningen. 

Om odlingsduken blåser iväg

Använder du odlingsduk kan den komma på drift och blåsa upp i kraftledningen. Kontakta Svenska kraftnät så skickar vi personal som kan ta bort duken på ett säkert sätt.

 • Försök aldrig ta bort en duk som hamnat på vår anläggning, det är förenat med livsfara, speciellt vid fuktig väderlek!
 • Fäst duken ordentligt så att den klarar starka vindar.
 • Tänk på att luften kan värmas upp under duken och ge lyftkraft som kan slita loss fiberduken.
Granskad