Hoppa till huvudinnehåll
Sök
Till startsidan

Hållbarhet

Vår vision att vara ledande för en hållbar och säker elförsörjning innebär att vi ska skapa förutsättningar för att förverkliga riksdagens energi- och klimatpolitiska ambitioner. Vi ska arbeta för hållbara och långsiktiga lösningar för Sveriges elförsörjning utifrån ekonomi, miljö och sociala aspekter.

Svenska kraftnät är systemansvarig myndighet och transmissionsnätägare med stora investeringsplaner. I vår roll säkerställer vi ett driftsäkert kraftsystem och ett personsäkert transmissionsnät. Därmed bidrar vi till att möjliggöra den gröna energiomställningen. Utifrån vårt ansvar som elberedskapsmyndighet ska samhället och aktörer inom elförsörjningen ha ett förtroende för vår förmåga att förebygga, motstå och hantera allvarliga störningar inom elförsörjningen.

Genom vår verksamhet påverkar vi samhället socialt, miljömässigt och ekonomiskt, dels lokalt och nationellt, men också globalt genom våra leverantörskedjor. Vi strävar ständigt efter att analysera och hantera vår påverkan i syfte att maximera det positiva och minimera det negativa.

Som statligt affärsverk ska vi agera så att regeringen, medborgarna, leverantörer och samarbetspartners känner förtroende för att vi utför vårt uppdrag professionellt, opartiskt och sakligt. Att arbeta förebyggande mot förekomsten av oegentligheter, mutor och korruption är därför mycket viktigt för oss.

FN:s globala mål och Agenda 2030

FN:s globala mål och Agenda 2030 är vägledande för oss i vårt hållbarhetsarbete (nytt fönster)

Genom vår kärnverksamhet bidrar Svenska kraftnät till framför allt tre av FN:s globala mål:

  • mål 7 Hållbar energi för alla
  • mål 9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
  • mål 13 Bekämpa klimatförändringarna.

Vår verksamhet inverkar dessutom på ett 40-tal andra delmål i Agenda 2030, till exempel mål 5 Jämställdhet, mål 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt, mål 12 Hållbar konsumtion och produktion, mål 15 Ekosystem och biologisk mångfald och mål 16 Fredliga och inkluderande samhällen.

På Hållbarhetssidorna kan du läsa mer om våra mest väsentliga hållbarhetsfrågor och hur de kopplar till de globala målen.

Granskad