Begränsad klimatpåverkan

Svenska kraftnäts kärnuppdrag bidrar till den gröna energiomställningen och därmed också till att begränsa klimatförändringarna. Begränsad klimatpåverkan är dessutom en viktig del av vårt interna miljöarbete.

Svenska kraftnäts kärnuppdrag bidrar till den gröna energiomställningen och därmed också till att begränsa klimatförändringarna. Begränsad klimatpåverkan är dessutom en viktig del av vårt interna miljöarbete.

Vi möjliggör den gröna energiomställningen

Elektrifieringen av bland annat industri- och transportsektorn är en förutsättning för omställningen till ett fossilfritt samhälle. Efterfrågan på el förväntas växa, samtidigt som nya konsumtions- och produktionsförhållanden för el ställer nya krav på kraftsystemet. Här har vi på Svenska kraftnät en mycket viktig roll genom att vi anpassar kraftsystemet till denna gröna energiomställning.

Svenska kraftnät möjliggör anslutning av förnybar el till transmissionsnätet, till exempel ny vindkraft. Vi bygger också nya utlandsförbindelser, vilket medför att svensk, fossilfri el kan exporteras till utlandet i allt högre grad och därmed ersätta fossilbaserad produktion i utlandet.

Vårt systemansvar, där vi balanserar elproduktion och elkonsumtion och upprätthåller spänningen i nätet även under förändrade förhållanden för kraftsystemet, är en förutsättning för att den gröna energiomställningen och elektrifieringen ska kunna realiseras.

Hållbar och säker elförsörjning

Klimatåtgärder i vår egen verksamhet

Vi arbetar med att minska vår egen negativa klimatpåverkan. Vår verksamhet ger upphov till direkta utsläpp av växthusgaser, främst genom CO2-utsläpp i transporter och entreprenader samt i viss mån av utsläpp av SF6-gas i våra elektriska anläggningar.

Dessutom ger vi upphov till indirekta utsläpp av växthusgaser vid tillverkning och transport av material till våra anläggningar och genom vår egen elanvändning och våra nätförluster.

  • För att minska vår egen negativa klimatpåverkan har vi miljökrav på våra egna och våra entreprenörers fordon.
  • Vi har också genomfört energikartläggningar och energieffektiviseringsåtgärder i våra egna anläggningar.
  • När vi bygger nya anläggningar ställs omfattande energieffektivitetskrav.
  • Nätförlusterna är en viktig parameter i både drift och då vi planerar och utvecklar transmissionsnätet.
  • Vi har genomfört forsknings och utvecklingsprojekt i syfte att kartlägga vår klimatpåverkan, till exempel genom projektet Klimatkalkyl där den totala klimatpåverkan av ett nytt ledningsprojekt genomlystes.
  • Under år 2020 kommer vi att analysera vår egen totala (negativa) klimatpåverkan i enlighet med standarden GHG-protocol kan vi avgöra var fortsatta insatser kan göra störst nytta.

Klimatanpassning av kraftsystemet

Vi arbetar även med att analysera och anpassa kraftsystemet utifrån ett förändrat klimat.

I rapporten ”Risk- och sårbarhetsanalys för året 2018 (pdf, 2,53 MB, nytt fönster)” finns en sammanfattning av klimatförändringarnas påverkan på elsystemet.

Vårt arbete med att begränsa klimatpåverkan och dess effekter bidrar till FN:s globala mål 11: Hållbara städer och samhällen.13: Begränsa klimatförändringarna.
Granskad