Elektriska och magnetiska fält

Elektriska och magnetiska fält uppkommer bland annat när el produceras, transporteras och förbrukas. De finns nästan överallt i vår miljö, kring både kraftledningar och elapparater som vi använder dagligen i hemmet.

Kring en luftledning för växelström finns ett elektriskt och ett magnetiskt fält. Det är spänningen mellan faserna (linorna) och marken som ger upphov till det elektriska fältet, medan strömmen ger upphov till det magnetiska fältet.

Myndigheterna har inte satt några gränsvärden för magnetfält. Vi har tagit fram en policy för magnetfältsnivåer kring våra ledningar. Valet av försiktighetsnivå i vår policy utgår från de samlade forskningsresultat som finns.

Svenska kraftnäts magnetfältspolicy

Vid planering av nya ledningar ska vi se till att magnetfälten normalt inte överstiger 0,4 mikrotesla där människor varaktigt vistas.

Vid förnyelse av tillstånd (koncessioner) för befintliga ledningar ska vi överväga åtgärder som minskar exponeringen för magnetfält. Åtgärder ska genomföras där människor varaktig exponeras för magnetfält som avviker väsentligt från det normala. En förutsättning är att kostnaderna och konsekvenserna i övrigt är rimliga.

Tillämpning av magnetfältspolicyn

I samband med att tillstånd förnyas för våra växelströmsledningar vidtar vi ofta åtgärder för att minska magnetfälten eller erbjuder oss att köpa byggnader som står så nära ledningen att magnetfältet överstiger 4,0 μT.

För helt nya växelströmsledningar är vår policy att magnetfältsnivån inte ska överstiga 0,4 μT där människor bor eller vistas varaktigt.

Vill du veta mer?

Arbetsmiljöverket, Boverket, Elsäkerhetsverket, Socialstyrelsen (numera Folkhälsomyndigheten) och Strålsäkerhetsmyndigheten har i samarbete tagit fram broschyren "Magnetfält och hälsorisker" på Strålsäkerhetsmyndighetens webbplats (nytt fönster).

Granskad