Magnetfält

Magnetfält uppkommer bland annat när el produceras, transporteras och förbrukas. De finns nästan överallt i vår miljö, kring både kraftledningar och elapparater som vi använder dagligen i hemmet.

Kring en ledning för växelström finns ett magnetfält. Det är strömmen i ledningen som ger upphov till magnetfältet. Magnetfältet avtar med avståndet från ledningen.

Hälsoeffekter och myndigheternas rekommendationer

För hälsoeffekter kopplade till magnetfält skiljer man på korttids- och långtidsexponering.

För korttidsexponering har Strålsäkerhetsmyndigheten tagit fram allmänna råd om begränsning av allmänhetens exponering för elektromagnetiska fält i syfte att skydda allmänheten mot kända hälsoeffekter. I råden anges referensvärdet 100 µT som rekommenderat maxvärde för allmänhetens exponering för magnetfält från kraftledningar.

När det gäller långtidsexponering har ett stort antal vetenskapliga studier undersökt om exponering över längre perioder kan leda till hälsoeffekter.

Varken svenska myndigheter eller Världshälsoorganisationen bedömer att gränsvärden för långtidsexponering är motiverade utifrån den omfattande forskning som har pågått på området sedan 1970-talet. Utifrån Miljöbalkens försiktighetsprincip rekommenderas dock att undvika exponering som avviker från det normala om det kan ske utan stora kostnader eller andra olägenheter.

Folkhälsomyndigheten, Strålsäkerhetsmyndigheten och Institutet för Miljömedicin lämnar rekommendationer om hur magnetfält bör beaktas, läs mer på respektive myndighets webbplats:

Folkhälsomyndigheten: Elektromagnetiska fält - Folkhälsomyndigheten. Öppnas i nytt fönster

Strålsäkerhetsmyndigheten: Kraftledningar - Strålsäkerhetsmyndigheten. Öppnas i nytt fönster

Institutet för Miljömedicin: Icke-joniserande strålning - Karolinska Institutet. Öppnas i nytt fönster

Svenska kraftnät beaktar magnetfält

Svenska kraftnät följer, och lägger stor vikt vid, den lagstiftning och de rekommendationer som finns på plats för att skydda allmänheten mot hälsorisker.

I närheten av Svenska kraftnäts ledningar är magnetfältsnivåerna vanligtvis långt under Strålsäkerhetsmyndighetens referensvärde.

Vid planering av nya ledningar beaktas magnetfält vid utredning av ledningens lokalisering. I relevanta fall utreder Svenska kraftnät om det är motiverat och rimligt att vidta magnetfältsreducerande åtgärder samt tillhandahåller information om magnetfält invid verkets befintliga och planerade ledningar.

Vill du veta mer?

Arbetsmiljöverket, Boverket, Elsäkerhetsverket, Socialstyrelsen (numera Folkhälsomyndigheten) och Strålsäkerhetsmyndigheten har i samarbete tagit fram broschyren "Magnetfält och hälsorisker" på Strålsäkerhetsmyndighetens webbplats. Öppnas i nytt fönster

Granskad