Säkerhetsskydd

Säkerhetsskydd handlar om att vidta förebyggande åtgärder mot spioneri, sabotage, terrorism samt andra brott som kan hota verksamheten samt skydd i andra fall av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter.

Säkerhetsskydd regleras i Säkerhetsskyddslagen och Säkerhetsskyddsförordningen. Säkerhetsskydd upprätthålls via säkerhetsskyddsåtgärderna informationssäkerhet, fysisk säkerhet och personalsäkerhet.

Säkerhetsskyddslagen (2018:585) på riksdagens webbplats Öppnas i nytt fönster

Säkerhetsskyddsförordningen (2018:658) riksdagens webbplats Öppnas i nytt fönster

Svenska kraftnäts roll och ansvar

Svenska kraftnät är tillsynsmyndighet för elförsörjningens säkerhetsskydd. Vi ger bland annat råd, utövar tillsyn över verksamhetsutövares säkerhetsskyddsarbete och hanterar registerkontroller åt vissa verksamhetsutövare inom elförsörjningen.

Som tillsynsmyndighet har Svenska kraftnät föreskriftsrätt vilket innebär att vi utfärdar föreskrifter och allmänna råd om säkerhetsskydd till elförsörjningen.

Vad aktörerna inom elförsörjningen ansvarar för

Aktörerna inom elförsörjningen ansvarar för att följa Svenska kraftnäts föreskrifter samt vidta åtgärder för att skydda sin verksamhet. Åtgärderna handlar bland annat om att:

  • genomföra säkerhetsskyddsanalys för att identifiera skyddsvärda resurser samt hot och risker mot dessa
  • se till att säkerhetsprövning genomförs innan anställning/anlitande av personal som kommer ta del av information och/eller beviljas tillträde till verksamhet som rör Sveriges säkerhet
  • förhindra röjande av information som rör Sveriges säkerhet, och
    hålla obehöriga utanför verksamhet som rör Sveriges säkerhet.
Granskad