Säkerhetsskydd

Säkerhetsskydd handlar om att vidta förebyggande åtgärder mot spioneri, sabotage, terrorism samt andra brott som kan hota verksamheten samt skydd i andra fall av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter.

Säkerhetsskydd regleras i Säkerhetsskyddslagen och Säkerhetsskyddsförordningen. Säkerhetsskydd upprätthålls via säkerhetsskyddsåtgärderna informationssäkerhet, fysisk säkerhet och personalsäkerhet.

Säkerhetsskyddslagen (2018:585) på riksdagens webbplats (nytt fönster)

Säkerhetsskyddsförordningen (2018:658) riksdagens webbplats (nytt fönster)

Svenska kraftnäts roll och ansvar

Svenska kraftnät är tillsynsmyndighet för elförsörjningens säkerhetsskydd. Vi ger bland annat råd, utövar tillsyn över verksamhetsutövares säkerhetsskyddsarbete och hanterar registerkontroller åt vissa verksamhetsutövare inom elförsörjningen.

Som tillsynsmyndighet har Svenska kraftnät föreskriftsrätt vilket innebär att vi utfärdar föreskrifter och allmänna råd om säkerhetsskydd till elförsörjningen.

Hotbild för elsektorn

Elförsörjningen är en viktig samhällsfunktion i Sverige och behöver skyddas mot bland annat medvetna angrepp. En viktig del i säkerhetsskyddsanalysen är att identifiera vad den säkerhetskänsliga verksamheten ska skyddas mot.

Svenska kraftnät har tagit fram en generell beskrivning av aktuella antagonistiska hot och en kompletterande omvärldsanalys för elförsörjningen. Dessa underlag kan ni använda som ett bidrag till ert arbete med att identifiera hot och sårbarheter för er verksamhet.

Hotbild för elsektorn (2020) (pdf, 153 kB, nytt fönster)

Omvärldsanalys avseende europeisk elsektor 2020 (pdf, 181 kB, nytt fönster)

It-attacker mot aktörer i elsektorn: lägesbild och trend (pdf, 144 kB, nytt fönster)

Säkerhetspolisen har också tagit fram en övergripande hotbild mot säkerhetskänslig verksamhet. Syftet är att stödja verksamhetsutövare i arbetet med att identifiera hot mot den säkerhetskänsliga verksamheten. Hotbilden utgör en beskrivning av hot från de statliga och ideologiskt motiverade aktörer som Säkerhetspolisen följer som säkerhetskänsliga verksamheter kan behöva skyddas mot.

Hotbild mot säkerhetskänslig verksamhet - juni 2019 (pdf, 677 kB, nytt fönster) 

Mer information om Hotbild och dimensionerande hotbeskrivning kan ni hitta på Säkerhetspolisens webbplats (nytt fönster).

Elförsörjningens aktörers ansvar

Aktörerna inom elförsörjningen ansvarar för att följa Svenska kraftnäts föreskrifter samt vidta åtgärder för att skydda sin verksamhet. Åtgärderna handlar bland annat om att:

  • genomföra säkerhetsskyddsanalys för att identifiera skyddsvärda resurser samt hot och risker mot dessa
  • se till att säkerhetsprövning genomförs innan anställning/anlitande av personal som kommer ta del av information och/eller beviljas tillträde till verksamhet som rör Sveriges säkerhet
  • förhindra röjande av information som rör Sveriges säkerhet, och
    hålla obehöriga utanför verksamhet som rör Sveriges säkerhet.
Granskad