Anmäl säkerhetshotande händelse

Om ni får kännedom om en säkerhetshotande händelse i er verksamhet ska ni skyndsamt anmäla detta till Säkerhetspolisen

Anmäl en säkerhetshotande händelse

  • om det finns skäl att anta att en säkerhetsskyddsklassificerad uppgift otillåtet har röjts
  • om det har inträffat en IT-incident i ett informationssystem som verksamheten är ansvarig för och som har betydelse för säkerhetskänslig verksamhet samt där incidenten allvarligt kan påverka säkerheten i systemet
  • om verksamhetsutövaren får kännedom eller misstanke om någon annan för denne allvarlig säkerhetshotande verksamhet.

Om ni anmäler en säkerhetshotande händelse och ni även tillhandahåller tjänster åt en annan verksamhetsutövare ska ni i samband med anmälan till Säkerhetspolisen informera, samt vid behov samråda, med de uppdragsgivare som berörs av incidenten.

Säkerhetspolisen underrättar tillsynsmyndigheten om att anmälan har inkommit till Säkerhetspolisen.

Anmäl säkerhetshotande händelse

Hos Säkerhetspolisen finns mer information om kontaktuppgifter, vad anmälan ska innehålla och hur du går till väga.

Till Säkerhetspolisens webbplats (.html) Ladda ner

 

Granskad