Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Författningar för säkerhets och säkerhetsskydd

På den här sidan har vi samlat de viktigaste legala kraven som är av betydelse i säkerhetsarbetet.

När det gäller lagar och förordningar är det viktigt att komma ihåg att de ändras med tiden. Kontrollera därför alltid tillämplig författnings aktuella lydelse.

Fullständiga lagtexter går att hitta på Sveriges riksdags webbplats (nytt fönster).

Svenska kraftnäts föreskrifter och allmänna råd om säkerhetsskydd (SvkFS 2019:1) 

Som myndighet inom elförsörjningen har Svenska kraftnät rätt att utfärda föreskrifter. Föreskriften träder i kraft den 1 augusti 2019.

Svenska kraftnäts föreskrifter och allmänna råd om säkerhetsskydd (SvkFS 2019:1) (pdf, 125 kb, nytt fönster) 

Arbetsmiljölagen (1977:1160)

Lagen är en ramlag som innehåller grundläggande regler för arbetsmiljöns utformning. Lagen har fortlöpande ändrats genom åren. Grundtanken är att säkerställa en säker arbetsmiljö och främja arbetsmiljöarbetet i samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare.

Arbetsmiljölagen (1977:1160) på riksdagens webbplats (nytt fönster) 

Arbetsmiljöförordningen (1977:1166)

Innehåller kompletterande regler till arbetsmiljölagen. Arbetsmiljöverket meddelar föreskrifter som mer i detalj anger krav och skyldigheter beträffande arbetsmiljön.

Arbetsmiljöförordningen (1977:1166) på riksdagens webbplats (nytt fönster)

Elberedskapslagen (1997:288)

Lagen innehåller bestämmelser om beredskap vid produktion och överföring av el samt vid handel med el. Bestämmelserna reglerar ansvaret för den planering och de övriga åtgärder som behövs för att tillgodose elförsörjningen i landet vid höjd beredskap enligt lagen (1992:1403) om totalförsvar och höjd beredskap. Kompletterande bestämmelser ges i förordning (1997:294) om elberedskap och i föreskrifter utfärdade av Svenska Kraftnät.

Elberedskapslagen (1997:288) på riksdagens webbplats (nytt fönster)

Förordning (1997:294) om elberedskap

I förordningen ges kompletterande bestämmelser till elberedskapslagen. Av förordningen framgår att Svenska Kraftnät ska vara elberedskapsmyndighet och i denna egenskap får meddela de ytterligare föreskrifter som behövs för verkställigheten av elberedskapslagen och elberedskapsförordningen.

I förordningen anges bland annat att beredskapsåtgärder kan avse

  1. åtgärder för att säkra verksamhet, driftledning och verksamhetssamordning
  2. åtgärder för att möjliggöra reparationsarbeten
  3. åtgärder för att möjliggöra drift av separata delsystem
  4. åtgärder för att kunna genomföra förbrukningsregleringar
  5. åtgärder för att säkerställa tillförseln av el till prioriterade användare
  6. fysiska skyddsåtgärder.

Elberedskapsmyndigheten, det vill säga Svenska Kraftnät, får meddela närmare föreskrifter om åtgärder som kan utgöra beredskapsåtgärder.

Förordning (1997:294) om elberedskap på riksdagens webbplats (nytt fönster)

Ellagen (1997:857)

Ellagen, som trädde i kraft den 1 januai 1998, innehåller bland annat bestämmelser om elektriska anläggningar såsom koncessioner, systemansvar, balansansvar, elkvalitet, vissa regler om handel med el samt om elsäkerhet.

Ellagen (1997:857) på riksdagens webbplats (nytt fönster)

Kameraövervakningslagen (2018:1200)

I denna lag finns bestämmelser om användning av övervakningsutrustning såsom övervakningskameror och annan optisk övervakningsmateriel. Bl. a. ges bestämmelser till skydd för den personliga integriteten.

Kameraövervakningslagen (2018:1200) på riksdagens webbplats (nytt fönster)

Kommunallagen (1991:900)

Enligt denna lag ska offentlighets- och sekretesslagstiftningen tillämpas i aktiebolag och stiftelser där kommun eller landsting själva bestämmer. I aktiebolag och stiftelser där kommun eller landsting bestämmer tillsammans med någon annan, ska offentlighets- och sekretesslagstiftningen tillämpas bara i den omfattning som är rimlig med hänsyn till andelsförhållandena, verksamhetens art och omständigheterna i övrigt.

Kommunallagen (1991:900) på riksdagens webbplats (nytt fönster)

Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vidextraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap

I denna lag ges bestämmelser om kommunernas och landstingens ansvar.

Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vidextraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap på riksdagens webbplats (nytt fönster)

Lag (1984:3) om kärnteknisk verksamhet

Lagen innehåller bestämmelser om kärnteknisk verksamhet. Bland annat sägs att säkerheten vid kärnteknisk verksamhet ska upprätthållas genom att de åtgärder vidtas som krävs för att förebygga fel i utrustning, felaktig funktion hos utrustning, felaktigt handlande, sabotage eller annat som kan leda till en radiologisk olycka, och förhindra olovlig befattning med kärnämne eller kärnavfall.

Lag (1984:3) om kärnteknisk verksamhet på riksdagens webbplats (nytt fönster)

Lag (1993:1742) om skydd för landskapsinformation

Innehåller bestämmelser om krav på tillstånd för flygfotografering och upprättande av databaser med landskapsinformation. Innehåller även bestämmelse om krav på tillstånd för spridning av flygbilder och andra sammanställningar av landskapsinformation. Med landskapsinformation menas lägesbestämd information om förhållanden på och under markytan.

Lag (1993:1742) om skydd för landskapsinformation på riksdagens webbplats (nytt fönster)

Förordning (1993:1745) om skydd för landskapsinformation

Innehåller närmare regler om bl. a. flygfototillstånd som prövas av Försvarsmakten samt regler om inrättandet av databaser med landskapsinformation där tillståndsfrågan prövas av lantmäteriverket.

Förordning (1993:1745) om skydd för landskapsinformation på riksdagens webbplats (nytt fönster)

Lag (2003:778) om skydd mot olyckor

Bestämmelserna i denna lag syftar till att i hela landet bereda människors liv och hälsa samt egendom och miljö ett med hänsyn till de lokala förhållandena tillfredsställande och likvärdigt skydd mot olyckor.

Lag (2003:778) om skydd mot olyckor på riksdagens webbplats (nytt fönster)

Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Denna lag gäller i det allmännas verksamhet, dvs. hos statliga och kommunala myndigheter. Vid tillämpningen ska även kommunala beslutande församlingar – liksom kommunala bolag och föreningar – jämställas med myndigheter. 

De uppgifter om planläggning och beredskapsförberedelser som företag inom energiförsörjningen lämnar till en myndighet, enligt den skyldighet som beskrivs i lag om skyldighet för näringsidkare, arbetsmarknadsorganisationer med flera att delta i totalförsvarsplaneringen ovan, omfattas i regel av de offentlighets- och sekretessregler som gäller hos myndigheten. Om företaget vill att inlämnade uppgifter ska sekretessbeläggas hos myndigheten bör man uppmärksamma myndigheten om detta i samband med att uppgifterna överlämnas.

Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) på riksdagens webbplats (nytt fönster)

Skyddslagen (2010:305)

Skyddslagen trädde i kraft den 1 juli 2010 då lagen (1990:217) om skydd för samhällsviktig anläggningar med mera upphörde att gälla. 

Lagen innehåller bestämmelser om vissa åtgärder till skydd mot bl. a. spioneri, sabotage och terrorism. Den reglerar också vad som kan utses till skyddsobjekt (till exempel energianläggningar), bestämmelser för tillträde och fotografering samt bevakning av skyddsobjekt.

Skyddslagen (2010:305) på riksdagens webbplats (nytt fönster)

Lag (1982:1004) om skyldighet för näringsidkare, arbetsmarknadsorganisationer m. fl. att delta i totalförsvarsplaneringen

Lagen utgör den formella grunden för beredskapsförberedelser som görs inom företagen. 

Den ålägger bl. a. kommuner och ägare eller innehavare av industriella anläggningar, samt andra näringsidkare att

  • § delta i totalförsvarsplaneringen på begäran av en totalförsvarsmyndighet
  • § lämna de upplysningar om det egna företagets organisation och verksamhet som totalförsvarets myndigheter behöver för sin planering.

Dessutom reglerar lagen att den som i sin verksamhet – till följd av denna lag – får kännedom om interna förhållanden hos enskilda företag, inte obehörigen får röja eller utnyttja vad han fått veta. Samma gäller om man på grund av lagen får kännedom om förhållanden av betydelse för totalförsvaret eller för rikets säkerhet.

För elförsörjningen är även elberedskapslagen (1997:288), elberedskapsförordningen (1997:294) och Svenska Kraftnäts föreskrifter (SvKFS) utfärdade med stöd av elberedskapsförordningen tillämpliga.

Lag (1982:1004) om skyldighet för näringsidkare, arbetsmarknadsorganisationer m. fl. att delta i totalförsvarsplaneringen på riksdagens webbplats (nytt fönster)

Säkerhetsskyddslagen (2018:585)

Lagen innehåller bestämmelser om säkerhetsskydd hos staten, kommunerna och landstingen, bolag m. fl. som ägs eller styrs av dessa samt enskilda om verksamheten är av betydelse för rikets säkerhet eller särskilt behöver skyddas mot terrorism. Här finns bestämmelser om säkerhetsskyddsåtgärder, säkerhetsskyddsavtal och registerkontroll.

Säkerhetsskyddslagen (2018:585) på riksdagens webbplats (nytt fönster)

Säkerhetsskyddsförordningen (2018:658)

Förordningen ger kompletterande bestämmelser till säkerhetsskyddslagen. I förordningen behandlas bl. a. tillämpningsområden, definitioner, säkerhetsskyddschef, behörighet, informationssäkerhet och säkerhetsprövning.

Säkerhetsskyddsförordningen (2018:658) på riksdagens webbplats (nytt fönster)

Lag (1992:1403) om totalförsvar och höjd beredskap

Lagen innehåller bestämmelser om totalförsvaret och anger vad som gäller vid höjd beredskap.

Totalförsvar är verksamhet som behövs för att förbereda Sverige för krig och består av militär verksamhet (militärt försvar) och civil verksamhet (civilt försvar). För att stärka landets försvarsförmåga kan beredskapen höjas. Höjd beredskap är antingen skärpt beredskap eller högsta beredskap. Under högsta beredskap är totalförsvar all samhällsverksamhet som då ska bedrivas.

Lag (1992:1403) om totalförsvar och höjd beredskap på riksdagens webbplats (nytt fönster)

Förordning om krisberedskap vid höjd beredskap

Förordning (2015:1052) om krisberedskap och bevakningsansvariga myndigheters åtgärder vid höjd beredskap syftar till att statliga myndigheter genom sin verksamhet ska minska sårbarheten i samhället och utveckla en god förmåga att hantera sina uppgifter under fredstida krissituationer och inför och vid höjd beredskap.

Förordning (2015:1052) om krisberedskap och bevakningsansvariga myndigheters åtgärder vid höjd beredskap på riksdagens webbplats (nytt fönster)

Lag (2007:1092) om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster

Denna lag tillämpas tillsammans med säkerhetsskyddslagen vid de statliga och kommunala upphandlingar som rör rikets säkerhet. De företag som på uppdrag av ovanstående myndigheter utför sekretessbelagt arbete måste teckna särskilt säkerhetsskyddsavtal.

Lag (2007:1092) om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster på riksdagens webbplats (nytt fönster)

Granskad