Författningar inom säkerhetsskydd

På den här sidan räknar vi upp några av de lagar, förordningar och föreskrifter som kommer att påverka säkerhetsskyddsarbetet i elförsörjningen. Författningar förändras över tid så kontrollera alltid författningens aktuella lydelse.

Tänk på att listan inte är uttömmande och att ni behöver göra en egen bedömning av vilka författningskrav som träffar er verksamhet.

Fullständiga lagtexter går att hitta på Sveriges riksdags webbplats. Öppnas i nytt fönster

Säkerhetsskyddslagen (2018:585)

Lagen innehåller bestämmelser om säkerhetsskydd. Här finns bland annat bestämmelser om verksamhetsutövarens ansvar, säkerhetsskyddsanalys och säkerhetsskyddsåtgärder.

Säkerhetsskyddslagen (2018:585) på riksdagens webbplats. Öppnas i nytt fönster

Säkerhetsskyddsförordningen (2018:658)

Förordningen ger kompletterande bestämmelser till säkerhetsskyddslagen. I förordningen behandlas bland annat säkerhetsskyddschefens roll, informationssäkerhet och säkerhetsprövning.

Säkerhetsskyddsförordningen (2018:658) på riksdagens webbplats. Öppnas i nytt fönster

Säkerhetspolisens föreskrifter om säkerhetsskydd (PMFS 2019:2)

Säkerhetspolisens föreskrifter om säkerhetsskydd trädde i kraft den 1 april 2019. Föreskriften innehåller kompletterande bestämmelser till säkerhetsskyddslagen och säkerhetsskyddsförordningen. Föreskriften gäller även verksamhetsutövare i elförsörjningen.

Säkerhetspolisens föreskrifter om säkerhetsskydd (PMFS 2019:2). (.pdf) Öppnas i nytt fönster

Affärsverket svenska kraftnäts föreskrifter och allmänna råd om säkerhetsskydd (SvKFS 2019:1) 

Svenska kraftnät har som tillsynsmyndighet rätt att utfärda föreskrifter för enskilda verksamhetsutövare som bedriver elförsörjningsverksamhet. Föreskriften trädde i kraft den 1 augusti 2019.

Svenska kraftnät har bedömt att bestämmelserna i 2 kap. 2 § och 5 kap. 3 § inte kompletterar Säkerhetspolisens föreskrifter i enlighet med 7 kap. 8 § säkerhetsskyddsförordningen. Svenska kraftnät kommer därför inte längre att tillämpa dessa bestämmelser.

Verksamhetsutövare i elförsörjningen behöver inte söka samråd med Svenska kraftnät i dessa frågor från och med nu. Svenska kraftnät avser att ändra föreskriften. Föreskriftens övriga bestämmelser gäller tillsvidare.

Läs mer om bestämmelser om samråd kommer inte tillämpas

Svenska kraftnäts föreskrifter och allmänna råd om säkerhetsskydd (SvkFS 2019:1). (.pdf) Öppnas i nytt fönster

Försvarsmaktens föreskrifter om signalskyddstjänsten (FFS 2021:1)

Försvarsmaktens föreskrifter om signalskyddstjänsten trädde i kraft den 1 mars 2021. Föreskriften gäller alla verksamhetsutövare som använder kryptografiska funktioner för att kommunicera säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter till ett informationssystem utanför verksamhetsutövarens kontroll.

Försvarsmaktens föreskrifter om signalskyddstjänsten (FFS 2021:1). (.pdf) Öppnas i nytt fönster

Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Offentlighets- och sekretesslagens regler om sekretess behöver vara tillämpliga för att uppgifter ska räknas som säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter. Även enskilda verksamhetsutövare bör hänvisa till tillämpliga sekretessbestämmelser i offentlighets- och sekretesslagen för att underlätta hanteringen av handlingar som distribueras mellan enskilda och offentliga verksamhetsutövare och för att åstadkomma transparens i säkerhetsskyddsklassificeringen.

Lagen innehåller även definitionen av när en kommun eller region utövar rättsligt bestämmande inflytande över exempelvis ett kommunalt bolag.

Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) på riksdagens webbplats. Öppnas i nytt fönster

Skyddslagen (2010:305)

Lagen innehåller bestämmelser om vissa åtgärder till skydd mot bland annat spioneri, sabotage och terrorism. Den reglerar också vad som kan utses till skyddsobjekt (till exempel energianläggningar), bestämmelser för tillträde och fotografering samt bevakning av skyddsobjekt.

Skyddslagen (2010:305) på riksdagens webbplats. Öppnas i nytt fönster

Kamerabevakningslagen (2018:1200)

I denna lag finns bestämmelser om användning av övervakningsutrustning såsom övervakningskameror och annan optisk övervakningsmateriel. Här finns bland annat bestämmelser för att skydda den personliga integriteten.

Kamerabevakningslag (2018:1200) på riksdagens webbplats. Öppnas i nytt fönster

Granskad