Förslag om ändringar i säkerhetsskyddslagstiftningen

Regeringen överlämnade den 25 maj 2021 förslag till riksdagen om nya bestämmelser i säkerhetsskyddslagen. Enligt förslaget ska ändringarna träda i kraft redan den 1 december 2021. Om riksdagen säger ja till ändringarna kommer detta få stor påverkan på företagen i elförsörjningen som bedriver säkerhetskänslig verksamhet.

För att stärka skyddet av Sveriges säkerhet har regeringen föreslagit flera ändringar i säkerhetsskyddslagen. Förändringarna handlar både om nya krav på verksamhetsutövare och förändrade befogenheter och uppgifter för tillsynsmyndigheterna.

För verksamhetsutövare handlar de nya kraven bland annat om

  • säkerhetsskyddschefens roll och ansvar
  • anmälningsplikt till ansvarig tillsynsmyndighet att verksamhetsutövaren bedriver säkerhetskänslig verksamhet
  • att ingå säkerhetsskyddsavtal i fler situationer än tidigare
  • att genomföra och dokumentera en särskild säkerhetsskyddsbedömning och lämplighetsprövning när verksamhetsutövaren avser att ingå säkerhetsskyddsavtal, samt
  • samråd med tillsynsmyndigheten i vissa fall vid tecknande av säkerhetsskyddsavtal.

Tillsynsmyndigheternas ansvar, uppgifter och befogenheter föreslås ändras. Det handlar bland annat om att

  • ta över ansvaret för samråd vid överlåtelser av säkerhetskänslig verksamhet och viss egendom från Säkerhetspolisen
  • undersökningsbefogenheter införs som bland annat ställer krav på den som står under tillsyn att tillhandahålla information och ge tillträde till områden, lokaler och andra utrymmen
  • en möjlighet att utfärda åtgärdsföreläggande införs som får förenas med viten, samt
  • ett nytt system med administrativa sanktionsavgifter införs. För en enskild verksamhetsutövare ska en sanktionsavgift bestämmas till lägst 25 000 kronor och högst 50 000 000 kronor.

Regeringens förslag ska nu behandlas av riksdagen, läs proposition 2020/21:194 Ett starkare skydd för Sveriges säkerhet på regeringens webbplats. Öppnas i nytt fönster 

Mer information om riksdagens behandling på riksdagens webbplats. Öppnas i nytt fönster

Viktigt att ta del av propositionens innehåll

Svenska kraftnät vill uppmana alla företag i elförsörjningen som bedriver säkerhetskänslig verksamhet att ta del av innehållet i propositionen. Om riksdagen röstar igenom regeringens förslag kommer tiden innan de nya lagändringarna träder i kraft vara kort.

Regeringen har också aviserat att det kommer bli förändrade ansvarsförhållanden mellan tillsynsmyndigheterna. Den närmare ansvarsfördelningen kommer presenteras först i den kommande säkerhetsskyddsförordningen.

Redan nu vet vi att regeringen avser att följande myndigheter ska vara tillsynsmyndigheter: Säkerhetspolisen, Försvarsmakten Affärsverket svenska kraftnät, Finansinspektionen, Försvarets materielverk, Länsstyrelsen i Norrbottens län, Länsstyrelsen i Skåne län, Länsstyrelsen i Stockholms län, Länsstyrelsen i Västra Götalands län, Post- och telestyrelsen, Statens energimyndighet, Strålsäkerhetsmyndigheten och Transportstyrelsen.

Kontakt

Om ni har frågor om detta är ni välkomna att höra av er via e-post till: sakerhetsskydd@svk.se.

Granskad