Ny lagstiftning om överlåtelser av säkerhetskänslig verksamhet

Säkerhetsskyddslagstiftningen kompletteras med nya bestämmelser som gäller överlåtelser av säkerhetskänslig verksamhet. Ändringarna gäller de företag i elförsörjningen som bedriver säkerhetskänslig verksamhet. De nya bestämmelserna börjar att gälla från och med den 1 januari 2021

För att stärka skyddet av Sveriges säkerhet har regeringen föreslagit åtgärder för en bättre kontroll av överlåtelser av säkerhetskänslig verksamhet. Åtgärderna innebär ett antal nya krav som riktas mot den som vill sälja eller på annat sätt överlåta säkerhetskänslig verksamhet.

Svenska kraftnät vill uppmana alla företag i elförsörjningen som bedriver säkerhetskänslig verksamhet att ta del av de nya kraven i sin helhet.

De nya kraven i korthet

  • Ni ska göra en särskild säkerhetsskyddsbedömning och lämplighetsprövning om ni planerar att överlåta
    • hela eller någon del av den säkerhetskänsliga verksamheten,
    • egendom som har betydelse för Sveriges säkerhet eller ett för Sverige förpliktande internationellt åtagande om säkerhetsskydd.
  • Den särskilda säkerhetsskyddsbedömningen och lämplighetsprövningen ska dokumenteras. Om slutsatsen av lämplighetsprövningen är att överlåtelsen är olämplig från säkerhetsskyddssynpunkt så får den inte genomföras.
  • Om ni kommer fram till att överlåtelsen är lämplig ska ni samråda med samrådsmyndigheten. Samrådsmyndigheten får besluta om förelägganden som ställer krav på er er att vidta åtgärder för att fullgöra era skyldigheter enligt säkerhetsskyddslagstiftningen.
  • Om ni överlåter säkerhetskänslig verksamhet trots att det finns ett förbud kommer inte överlåtelsen att vara giltigt. Om ni överlåter säkerhetskänslig verksamhet utan att ett samråd har genomförts kan samrådsmyndigheten i efterhand besluta om ett förbud.

Regeringen har utsett Säkerhetspolisen till samrådsmyndighet med rätt att utfärda föreskrifter. Säkerhetspolisen ska vid behov samverka med berörda tillsynsmyndigheter i samrådsärenden. Detta för att kompetens från olika sektorer kan skapa förutsättningar för effektiva samråd. För elförsörjningen är det Svenska kraftnät som är tillsynsmyndighet.

Läs mer om ändringarna i säkerhetsskyddslagstiftningen i proposition 2020/21:13 Åtgärder till skydd för Sveriges säkerhet vid överlåtelser av säkerhetskänslig verksamhet på regeringens webbplats. Öppnas i nytt fönster

Säkerhetspolisen har information om information om samråd vid överlåtelser av säkerhetskänslig verksamhet och om vilka underlag som Säkerhetspolisen kommer efterfråga vid ett samråd.

Överlåtelse av säkerhetskänslig verksamhet och viss egendom på Säkerhetspolisens webbplats. (.html) Ladda ner

Förändringarna i säkerhetsskyddslagen

Lag (2020:1007) om ändring i säkerhetsskyddslagen (2018:585). (.pdf) Öppnas i nytt fönster

Förordning (2020:1008) om ändring i säkerhetsskyddsförordningen (2018:658). (.pdf) Öppnas i nytt fönster

Kontakt

Om ni har frågor om detta är ni välkomna att höra av er till sakerhetsskydd@svk.se.

Granskad