Överlåtelse av säkerhetskänslig verksamhet

Om ni planerar att göra en överlåtelse av säkerhetskänslig verksamhet ska ni innan detta sker göra en särskild säkerhetsskyddsbedömning och lämplighetsprövning samt samråda med tillsynsmyndigheten.

En särskild säkerhetsskyddsbedömning och lämplighetsprövning samt samråda med tillsynsmyndigheten ska göras i det fall ni avser att överlåta

  • hela eller någon del av den säkerhetskänsliga verksamheten
  • egendom som har betydelse för Sveriges säkerhet eller ett för Sverige förpliktande internationellt åtagande om säkerhetsskydd.

Detta gäller inte fast egendom och aktier i publika aktiebolag.

Inför en överlåtelse av säkerhetskänslig verksamhet

I den särskilda säkerhetsskyddsbedömningen ska ni identifiera vilka säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter eller vilken i övrigt säkerhetskänslig verksamhet som den tilltänkta förvärvaren kan få tillgång till.

I lämplighetsbedömningen ska ni pröva om överlåtelsen är lämplig ur säkerhetsskyddssynpunkt. En grundläggande fråga som behöver analyseras är om förvärvaren kan antas företräda främmande makts intressen eller andra antagonistiska intressen.

En överlåtelse av säkerhetskänslig verksamhet kan till exempel vara olämplig

  • om verksamheten efter överlåtelsen inte kan bedrivas utan att skada på Sveriges säkerhet uppstår
  • om verksamheten har en sådan betydelse för Sveriges säkerhet att den inte är lämplig att överlåta
  • om förvärvaren inte är lojal och pålitlig ur säkerhetsskyddssynpunkt.

Samråd inför överlåtelse av säkerhetskänslig verksamhet

Om ni efter lämplighetsprövningen kan konstatera att det planerade förfarandet inte är olämpligt ur säkerhetsskyddssynpunkt ska ni samråda med Svenska kraftnät.

Innan samrådet inleds bör ni veta vilken eller vilka förvärvare som kan tänkas bli aktuella. Om ni har flera tillsynsmyndigheter behöver ni eventuellt samråda med flera tillsynsmyndigheter.

Underlag till samrådet

Samrådsunderlaget ska innehålla

  • särskild säkerhetsskyddsbedömning
  • lämplighetsprövning
  • information om förvärvaren.

Svenska kraftnät kommer att återkomma med mer information om vilken information som vi behöver för att kunna avgöra samrådet. Har ni frågor innan dess kontakta Svenska kraftnät via e-post: sakerhetsskydd@svk.se.

Underlag i samrådsärenden ska skickas till Svenska kraftnät med lämpligt säkerhetsskydd till:

Svenska kraftnät
Tillsyn säkerhetsskydd
Box 1200
172 24 Sundbyberg

När ni har lämnat in samrådsunderlaget gör Svenska kraftnät en bedömning av om överlåtelsen är lämplig ur säkerhetsskyddsynpunkt. Ni kan i vissa fall behöva komplettera underlaget.

Svenska kraftnät kommer att ge Säkerhetspolisen möjlighet att yttra sig (om det inte är uppenbart obehövligt) innan vi avslutar samrådsärenden. Detta gäller i de fall ärendet inte avslutas med ett förbud.

Svenska kraftnät får förelägga er att vidta åtgärder för att fullgöra era skyldigheter enligt säkerhetsskyddslagstiftningen. Om ni inte följer ett föreläggande eller om en överlåtelse är olämplig ur säkerhetsskyddsynpunkt, även om ytterligare åtgärder vidtas, får Svenska kraftnät besluta att överlåtelsen inte får genomföras (förbud).

En överlåtelse som genomförs i strid med ett förbud är ogiltig.

Granskad