Säkerhetsskyddsavtal

En grundläggande princip inom säkerhetsskydd är att säkerhetskänslig verksamhet ska ha samma skydd oavsett var och hur den bedrivs. Säkerhetsskyddsavtal ska generellt sett tecknas i alla situationer där säkerhetskänslig verksamhet av en viss nivå kan komma att exponeras. Undantag för när säkerhetsskyddsavtal inte behöver tecknas återfinns i 6 kap. Säkerhetsskyddsförordningen.

Om ni ska genomföra en upphandling, ingå avtal eller inleda samverkan eller samarbete med en annan aktör kan ni behöva ingå ett säkerhetsskyddsavtal med den aktören. Säkerhetsskyddsavtal ska tecknas om aktören genom förfarandet kan få tillgång till

  • säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter i säkerhetsskyddsklassen konfidentiell eller högre, alternativt
  • annan säkerhetskänslig verksamhet av motsvarande betydelse för Sveriges säkerhet (konsekvensnivå 3–5).

Säkerhetsskyddsavtal ska alltid upprättas innan deltagande i säkerhetskänslig verksamhet. Ett säkerhetsskyddsavtal är grund för säkerhetsprövning av personal.

Säkerhetsskyddsavtalets innehåll

Ett säkerhetsskyddsavtal kan bland annat innehålla krav på

  • säkerhetsskyddsorganisationen
  • informationssäkerhet
  • säkerhetsprövning av personal
  • utbildning samt
  • fördelning av kostnaderna för säkerhetsskyddet.

Under samma förutsättningar ska ni även teckna säkerhetsskyddsavtal med eventuella underleverantörer som de avser anlita.

Svenska kraftnät får genomföra tillsyn även hos en aktör som ni har tecknat säkerhetsskyddsavtal med.

Innan säkerhetsskyddsavtal ingås

När ni avser att ingå ett säkerhetsskyddsavtal ska ni utan dröjsmål anmäla det till den som beslutar om placering i säkerhetsklass och tillsynsmyndigheten.

Anmäl avsikten att teckna säkerhetsskyddsavtal

Svenska kraftnät har tagit fram en blankett som ni ska använda. Även bolag med kommunalt rättsligt bestämmande, där en kommun eller region tar beslut om placering i säkerhetsklass, ska skicka in avsikten att teckna säkerhetsskyddsavtal till Svenska kraftnät.

Blankett för avsikt att teckna säkerhetsskyddsavtal

Fyll i och skicka in enligt anvisningen på blanketten.

Hämta blankett (.pdf) Öppnas i nytt fönster

Säkerhetsskyddsbedömning och lämplighetsprövning ska genomföras

Ni ska göra, och dokumentera, en särskild säkerhetsskyddsbedömning och en lämplighetsprövning innan ett förfarande som kräver säkerhetsskyddsavtal inleds.

Den särskilda säkerhetsskyddsbedömningen ska bland annat identifiera vilka säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter eller vilken i övrigt säkerhetskänslig verksamhet leverantören kan komma i kontakt med genom deltagande i den säkerhetskänsliga verksamheten.

Ni ska därefter pröva om det planerade förfarandet är lämpligt ur säkerhetsskyddssynpunkt. Om lämplighetsprövningen leder fram till bedömningen att det planerade förfarandet är olämpligt så får det inte inledas.  

Samråd om säkerhetsskyddsavtal

Om ni efter lämplighetsprövningen kan konstatera att det planerade förfarandet inte är olämpligt ur säkerhetsskyddssynpunkt ska ni i vissa fall samråda med Svenska kraftnät innan förfarandet inleds. Om ni har flera tillsynsmyndigheter behöver ni eventuellt samråda med flera tillsynsmyndigheter.

Samråd ska ske om den andra aktören kan få tillgång till

  • säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter i säkerhetsskyddsklassen hemlig eller högre, eller
  • annan säkerhetskänslig verksamhet av motsvarande betydelse för Sveriges säkerhet (konsekvensnivå 4 och 5).

Svenska kraftnät förelägger verksamhetsutövare inom elförsörjningen att vidta åtgärder enligt säkerhetsskyddslagstiftningen. Om ni inte samråder med Svenska kraftnät, trots att det finns en skyldighet att göra det, får Svenska kraftnät istället inleda samrådet.

Om ni inte följer förelägganden eller om Svenska kraftnät bedömer att det planerade förfarande inte är lämpligt ur säkerhetsskyddssynpunkt trots att ytterligare åtgärder vidtagits, får Svenska kraftnät besluta att ni inte får ingå det planerade säkerhetsskyddsavtalet (förbud). 

Efter säkerhetsskyddsavtal är tecknat

När ni tecknat eller avslutat ett säkerhetsskyddsavtal ska ni utan dröjsmål anmäla det till den som beslutar om placering i säkerhetsklass och tillsynsmyndigheten.

Den som beslutar om placering i säkerhetsklass ska skyndsamt vidarebefordra anmälan till Säkerhetspolisen. Ni ska alltså inte längre skicka den direkt till Säkerhetspolisen.

Fyll i Säkerhetspolisens mall ”Underlag för säkerhetsskyddsavtal”. (.html) Ladda ner 

Skickar mallen till

Svenska kraftnät
Tillsyn säkerhetsskydd
Box 1200
172 24 Sundbyberg

Säkerställ att säkerhetsskyddsavtalet följs

Ni som verksamhetsutövare är också skyldiga att kontrollera att den ni har tecknat säkerhetsskyddsavtal med följer säkerhetsskyddsavtalet.

Ni ska också revidera avtalet om det krävs på grund av ändrade förhållanden som till exempel förändrad hotbild. Om motparten inte följer säkerhetsskyddsavtalet ska ni vidta de åtgärder som behövs för att tillgodose kraven på säkerhetsskydd.

Granskad