Säkerhetsskyddad upphandling med säkerhetsskyddsavtal (SUA)

Sedan första 1 april ska verksamhetsutövare teckna säkerhetsskyddsavtal om de upphandlar leverantörer som får tillgång till säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter på nivån konfidentiell eller högre, eller säkerhetskänslig verksamhet av motsvarande betydelse för Sveriges säkerhet.

Unika namn på säkerhetsskyddsavtal

På grund av tekniska begränsningar hos Säkerhetspolisen behöver samtliga säkerhetsskyddsavtal ha unika, individuella namn. Två olika verksamhetsutövare får inte ha samma namn på sina respektive säkerhetsskyddsavtal.

Detta är ett övergående problem och kommer åtgärdas av Säkerhetspolisen under 2020. Från och med 25 oktober 2019 och fram tills att annat meddelas måste de säkerhetsskyddsavtal som enskilda verksamhetsutövare tecknar ha unika namn.

Svenska kraftnät har i samråd med Säkerhetspolisen kommit fram till att ett lämpligt tillvägagångssätt är att varje enskild verksamhetsutövare namnger sina säkerhetsskyddsavtal med sitt eget företagsnamn först. På detta sätt säkerställs det individuella namnet på säkerhetsskyddsavtalet. Därefter får varje enskild verksamhetsutövare lägga till den information som de anser är lämplig.

Exempelvis kommer Svenska kraftnät namnge sina säkerhetsskyddsavtal enligt följande: Svenska kraftnät/2019/xxx.

Om säkerhetsskyddad upphandling

Ett säkerhetsskyddsavtal ska säkerställa att säkerhetsskyddet upprätthålls på samma nivå hos leverantören som hos verksamhetsutövaren. För enskilda verksamhetsutövare innebär begreppet upphandling i detta sammanhang situationer där de ingår avtal om varor, tjänster eller entreprenader.

Säkerhetskänslig verksamhet är sådan verksamhet som är av betydelse för Sveriges säkerhet eller som omfattas av ett för Sverige förpliktande internationellt åtagande om säkerhetsskydd. Den kan delas in i olika kategorier efter konsekvens och bäring på Sveriges säkerhet, mer information finns i bilagan till Säkerhetspolisens föreskrift PMFS 2019:2. Även Säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter delas in i olika nivåer beroende på den potentiella skadan för Sveriges säkerhet.

Processen för en SUA

Fyra steg: 1. Analys, 2. Avsikt, 3. Avtal, 4. Avslut. Stegen beskrivs i följande avsnitt.

Säkerhetsanalys

Inför ett tecknande av ett affärsavtal med en leverantör ska en säkerhetsskyddsanalys göras som tydliggör om det uppdraget innefattar säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter i säkerhetsskyddsklassen konfidentiellt eller högre, eller om tillträde till säkerhetskänslig verksamhet kommer att ingå i uppdraget eller inköpet av vara eller tjänst.

Analysen ska kunna svara på dessa frågeställningar:

  • VAD ska skyddas?
  • MOT vad ska det skyddas?
  • HUR ska det skyddas?

Avsikt

Efter att analysen är gjord ska en säkerhetsskyddsplan upprättas av verksamhetsutövaren, som visar hur säkerhetsskyddet ska utformas för uppdraget eller inköpet av varan eller tjänsten.

Avsikten att teckna ett säkerhetsskyddsavtal med en leverantör om varor, tjänster eller en byggentreprenad ska skickas in till Svenska kraftnät på anvisad blankett, innan affärsavtalet har tecknats med tilltänkt leverantör. 

Om uppdraget innebär att nya befattningar eller roller behöver placeras i säkerhetsklass ska ett förslag till inplacering skickas till Svenska kraftnät på anvisad blankett. Blanketten avseende säkerhetsklass bör skickas med rekommenderat brev.

Säkerhetsavtal

Säkerhetsskyddsavtal finns i tre nivåer som bygger på var säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter kommer att förvaras eller hanteras. Dessa nivåer gäller även för tillträde till säkerhetskänslig verksamhet.

Verksamhetsutövare ska själva anmäla till Säkerhetspolisen på deras anvisade blankett, att de har ingått ett säkerhetsskyddsavtal och i vilken nivå med vilket företag. En kopia på denna anmälan ska skickas till Svenska kraftnät. När sedan registerkontroller som tillhör det aktuella uppdraget skickas in till Svenska kraftnät måste de vara ifyllda med den SUA-benämning som tidigare angetts.

Säkerhetskyddsavtal ska inte tecknas för säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter i säkerhetsskyddsklassen begränsat hemligt, utan dessa uppgifter ska skyddas på annat sätt.

Avslut

När säkerhetsskyddsavtalet ska sägas upp ska detta anmälas av verksamhetsutövaren till Säkerhetspolisen, och en kopia på avanmälan ska skickas till Svenska kraftnät. Svenska kraftnät avregistrerar då samtliga registerkontroller som är kopplade mot säkerhetsskyddsavtalet.

Blanketter

Granskad