Säkerhetsprövning

En säkerhetsprövning ska göras när en person ska anställas eller anlitas för att befatta sig med säkerhetskänslig verksamhet eller ta del av uppgifter som rör Sveriges säkerhet (säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter). Säkerhetsprövningen syftar till att bedöma om personen är lämplig för uppgiften samt om denne är lojal och pålitlig.

  • Säkerhetsprövning utförs i samband med att en person ska anställas eller anlitas, antingen personligen eller som representant för ett företag.
  • Anställning får inte ske förrän säkerhetsprövning har slutförts.
  • Det är anställningen eller uppdraget som har en viss säkerhetsklass, inte individen.
  • Den som säkerhetsprövningen avser ska ha gett sitt samtycke innan registerkontroll utförs. Detta samtycke ska dokumenteras hos den som begär registerkontroll.

Säkerhetsprövningen ska grunda sig på personlig kännedom om den som prövas, på uppgifter som kan styrkas med betyg, intyg eller annan dokumentation samt uppgifter som kan framkomma vid registerkontroll och/eller särskild personutredning.

Gällande rätt

Säkerhetsskyddslagen (2018:585), säkerhetsskyddsförordningen (2018:658) samt Säkerhetspolisens föreskrifter (PMFS 2019:2) innehåller de grundläggande bestämmelserna om säkerhetsprövning.

Säkerhetsskyddslagen (2018:585) på riksdagens webbplats. Öppnas i nytt fönster

Säkerhetsskyddsförordningen (2018:658) på riksdagens webbplats. Öppnas i nytt fönster

Säkerhetspolisens föreskrifter (PMFS 2019:2). (.pdf) Öppnas i nytt fönster

Svenska kraftnät har utfärdat föreskrifter om säkerhetsskydd (SvKFS 2019:1) (.pdf) Öppnas i nytt fönster som gäller för enskilda och juridiska personer som bedriver elförsörjningsverksamhet vilken omfattas av säkerhetsskyddslagen.

Personlig kännedom

Personlig kännedom grundas på uppgifter som framgår av betyg, intyg och liknande samt på referenser. Uppgifter som framkommer under anställningsintervjun, bland annat om familjeförhållanden, utbildning, tidigare verksamhet, ekonomi, bisysslor, kontakter, intressen, droger, åtal eller domar och personliga egenskaper utgör underlag för personkännedomen.

Registerkontroll - detta gäller

Vem gör registerkontrollen?

Registerkontroll utförs av Säkerhetspolisen efter begäran från Svenska kraftnät. Registerkontrollen sker genom sökning om personen förekommer i belastningsregistret, misstankeregistret, polisens allmänna spaningsregister eller uppgifter som behandlas med stöd av polisdatalagen. För säkerhetsklass 1 och 2 genomförs även en sökning för make/maka/partner/sambo.

Beroende på vilken säkerhetsklass personen ska placeras i kompletteras denna kontroll med en särskild personutredning.

  • För säkerhetsklass 3 sker normalt endast registerkontroll
  • För säkerhetsklass 2 inkluderas en ekonomisk kontroll
  • För säkerhetsklass 1 genomför Säkerhetspolisen en intervju med den sökande. Det förekommer även att Säkerhetspolisen genomför intervjuer för säkerhetsklass 2.

Om det inte kommer fram något som kan ge anledning till åtgärd vid registerkontrollen redovisar Säkerhetspolisen detta till Svenska kraftnät. Vi meddelar sedan resultatet till verksamhetsutövaren som ansvarar för anställningen och har begärt registerkontrollen.

Om det vid registerkontrollen kommer fram uppgifter till Svenska kraftnät, kommer dessa att hanteras med kvalificerad sekretess. Uppgifterna vägs mot dem som kommit fram genom den allmänna personkännedomen.

Att förekomma i något av registren behöver alltså inte betyda att en person inte kan placeras in i säkerhetsklass eller nekas anställning eller kontrakt. Varje ärende prövas individuellt. Det slutgiltiga beslutet fattas av den verksamhetsutövare som ansvarar för anställningen efter samråd med Svenska kraftnäts säkerhetsskyddschef.

Anmälan om att registerkontroll ska avslutas

När en anställning eller något annat deltagande som föranlett en placering i säkerhetsklass upphör, ska verksamhetsutövaren skyndsamt anmäla till Svenska kraftnät att registerkontrollen ska avslutas.

Avanmälan ska fyllas i på Säkerhetspolisens blankett för upphörande av registerkontroll och skickas till Svenska kraftnät. Svenska kraftnät ansvarar för att avregistrera registerkontrollen mot Säkerhetspolisen.

Anmälan om ändring av anställning

Ifall en anställning eller annat deltagande som föranlett en placering i säkerhetsklass ändrats, till exempel om en person fått en ny tjänst i annan säkerhetsklass, ska ny framställan om registerkontroll skickas in till Svenska kraftnät.  

Vanliga frågor och svar om registerkontroll.

Säkerhetsklasser

Anställning eller uppdrag som är av betydelse för rikets säkerhet ska placeras i säkerhetsklass. Säkerhetsklasserna är tre. Skillnaden beror på i vilken utsträckning den anställde/uppdragstagaren får ta del av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter eller säkerhetskänslig verksamhet.

Anställningar ska placeras i säkerhetsklass enligt följande:

  • Säkerhetsklass 1 om den anställde i en omfattning som inte är ringa får del av uppgifter i säkerhetsskyddsklassen kvalificerat hemlig, eller till följd av sitt deltagande i verksamheten har möjlighet att orsaka synnerligen allvarlig skada för Sveriges säkerhet.
  • Säkerhetsklass 2 om den anställde i en omfattning som inte är ringa får del av uppgifter i säkerhetsskyddsklassen hemlig, i ringa omfattning får del av uppgifter i säkerhetsskyddsklassen kvalificerat hemlig, eller till följd av sitt deltagande i verksamheten har möjlighet att orsaka allvarlig skada för Sveriges säkerhet.
  • Säkerhetsklass 3 om den får del av uppgifter i säkerhetsskyddsklassen konfidentiell, i ringa omfattning får del av uppgifter i säkerhetsskyddsklassen hemlig, eller till följd av sitt deltagande i verksamheten har möjlighet att orsaka en inte obetydlig skada för Sveriges säkerhet.

Regeringen beslutar om inplacering i säkerhetsklass 1.  

Svenska kraftnät beslutar om inplacering i säkerhetsklass 2 och 3, efter förslag från verksamhetsutövaren. För att föreslå inplacering i säkerhetsklass ska blanketten ”Inplacering av personal i säkerhetsklass” användas. Blanketten bör skickas till Svenska kraftnät som rekommenderat brev.

Granskad