Material att bifoga till anmälan om ändring i kringliggande anläggning

I webbanmälan om ändring i kringliggande anläggning behöver du bifoga material som beskrivs på denna sida.

Kartor

Kartor ska bifogas i PDF-A-format och om möjligt även i shape-format.

Kartorna ska tydligt visa:

 • utformning av befintligt nät i relevant område
 • delar av befintligt nät som eventuellt ska avlägsnas
 • utformning av planerat nät.

Kartor ska inkludera följande:

 • Svenska Kraftnäts anläggningar, fördelaktigt är om stolparnas placeringar är markerade för att underlätta granskning.
 • Befintliga samt nya nätstationer, kabelskåp, jordtag och isolertransformatorer.
 • Eventuella översiktskartor ska tydligt markera ut var de olika delområdena visas på för sida.
 • Alla punktjordtag och jordlinor inom berört område. Jordtagsresistans önskas om möjligt.
 • Viktiga avstånd mellan er och Svenska kraftnäts anläggning. Detta inkluderar:
  • nätstationer
  • närmaste kabelskåp och abonnenter
  • kortaste avståndet till er kabel/ledning
  • parallellgång.
 • Vid korsning av ledningar ska avståndet mellan er ledning/kabel och stolparna hos den Svenska kraftnät-ledning ni korsar vara utmärkt.
 • Det/de spann där isolering krävs i enlighet med Telestörningsnämndens meddelande nr 21 ska markeras ut.
 • Legend ska finnas på varje karta och varje sida. Alla symboler och färger ska vara väl definierade, inklusive utskilt luft- och kabelledning samt olika spänningsnivåer.

Om något av detta saknas vid anmälan kommer kompletterande material att begäras innan ärendet behandlas.

Granskad