Hoppa till huvudinnehåll

Den här webbplatsen använder kakor

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Om modellen för stöd

Svenska kraftnät har ansökt om att ge stöd utifrån en generell modell. Modellen omfattar alla elanvändare. Stöd går till elanvändare i de elområden som haft medelpriser/kWh som varit högre än det Nationella referenspriset. Det innebär att stöd betalas ut till elanvändare i södra Sverige.

Stöd = Stödnivå x Elanläggningens elförbrukning i kWh under oktober 2021-september 2022

Stödet baseras på en generell modell som omfattar alla elanvändare i Sverige. Svenska kraftnät bedömer att det är en förutsättning för att förslaget ska bli godkänt av Energimarknadsinspektionen och att det ska gå att betala ut stödet i närtid.

Stödet är knutet till elanläggningen (uttagspunkten)

Stödet är knutet till uttagspunkter i elnätet (elanläggningarna) och ges utifrån elanläggningens förbrukning under 12-månadersperioden oktober 2021-september 2022. Den som har nätavtal för elanläggningen vid tillfället för brytpunkten får stödet.

Modellen håller fast vid signalen om att sänkt elförbrukning lönar sig

Att hålla ner elförbrukningen är en viktig signal till elanvändarna. Stödet ges utifrån historisk förbrukning just för att elanvändare inte ska kunna tjäna på att avstå från energibesparing och energieffektivisering eller rent av på att öka sin förbrukning framåt.

Elanvändaren kan också själv välja att använda stödpengarna till investering i energieffektivisering.

160 elnätsföretag måste lämna uppgifter om 5 miljoner uttagspunkter

Svenska kraftnäts modell är en enkel men blir likväl komplicerad att genomföra i praktiken.

Svenska kraftnät har inte uppgifter om elanläggningarna, förbrukningen eller vem som står på elnätsavtalen. Bara att ta fram uppgifter om historisk förbrukning om cirka 5 miljoner elanläggningar är en omfattande process som involverar över 160 enskilda elnätsföretag.

Svenska kraftnäts stöd kan inte utgå från till elanvändares faktiska elpris

Svenska kraftnät har undersökt och analyserat möjligheterna att utforma stödet så att det tar hänsyn till exempelvis de enskilda elanvändarnas faktiska kostnader för el. Vår slutsats är att det inte är möjligt att göra utifrån att vi har i uppdrag att komma med ett förslag som ger hushåll och företag stöd i närtid.

Vår modell bygger på att 160 elnätsföretagen tillhandahåller uppgifter om 5 miljoner uttagspunkter. Men elnätsföretagen vet inte vad enskilda elanvändare faktiskt betalat för elen. Eftersom elanvändarna fritt kan byta både elhandelsavtal och elhandlare under 12-månadersperioden, så är det betydligt mer komplicerad information att ta fram och sammanställa. Inte ens elhandlaren har full insikt i vilka strategier för prissäkring en elanvändare har använt eller vad den enskilda elanvändaren faktiskt betalat för sin el. Den informationen måste komma från elanvändaren själv.

En sådan modell skulle kräva att ca 5 miljoner individuella elanvändare behöver bidra med underlag som går att verifiera. Det skulle innebära en mycket omfattande administrativ hantering och kontrollprocess, både för de som ska tillhandahålla beräkningsunderlaget och den aktör som ska sköta utbetalningen. Administrationen skulle ta tid och kosta betydligt mycket mer pengar, som då inte kan gå som stöd till elanvändarna.

Att ansöka om stöd bedöms dessutom vara svårt för väldigt många elanvändare, som av olika orsaker har en svag ställning. Dessa elanvändare skulle då riskera att bli utan stöd.

Svenska kraftnät bedömer att det inte är genomförbart alternativ utifrån vår uppgift enligt regeringsuppdraget.

Olika stöd till hushåll och företag svårt att genomföra i praktiken

Regeringsuppdraget till Svenska kraftnät anger att vi ska ge förslag på åtgärder som kan komma både hushåll och företag till del. Svenska kraftnät har tittat på möjligheten att utforma stödet olika för dessa grupper. Vår slutsats är att det inte är möjligt att göra utifrån att vi ska komma med ett förslag som ger hushåll och företag stöd i närtid.

Svenska kraftnät har inte uppgifter om elanläggningar, förbrukningen, vem som har vilket avtal eller hur mycket den enskilda elanvändaren betalar för elen de förbrukar. En del av den informationen registreras i de olika elnätsföretagens och elhandelsföretagens kunddatabaser. Där registreras elanvändarna i första hand utifrån sitt personnummer, samordningsnummer eller organisationsnummer.

Men det är inte så enkelt som att kunden som är registrerad med personnummer alltid är en privatperson, eller att det bara är företag som har organisationsnummer. Ett personnummer på ett elavtal kan lika gärna gå till en enskild firmas verksamhet som till en privatpersons bostad. Ett organisationsnummer kan tillhöra både ett företag och en lokal idrottsförening, en kulturförening, en förskola som drivs som föräldrakooperativ eller en liten vägsamfällighet.

Utifrån diskussioner med branschföreningen Energiföretagen, bedömer Svenska kraftnät inte att det går att skilja på dessa grupper på ett bra eller funktionellt sätt i tid för att leverera på vårt uppdrag. Det skulle helt enkelt kräva extremt stor administration och tidsåtgång.

Ett tak på stödet är inte likabehandling av företag

Den modell vi har valt bedöms ligga utanför regelverket om statsstöd och behöver därmed inte anmälas till EU-kommissionen. Det finns andra modeller som kan användas så som till exempel ett tak på hur mycket pengar som en elanvändare kan få. Svenska kraftnät har bedömt att sådana modeller riskerar att utgöra ett statsstöd och har därför inte valt ett sådant upplägg.

Granskad