Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Projektets övergripande tidplan

I ett komplext projekt som detta är det många faktorer som påverkar tidplanen. Förseningen av lagstödet påverkar den fortsatta utvecklingen av Elmarknadshubben och projektet har anpassat aktiviteterna utifrån detta. För att säkerställa fortsatt effektivitet och framdrift kommer projektet återkomma med förslag på ny strategi om sekventiell driftsättning med en tillhörande mer detaljerad tidplan.

Mindre tidplan nya färger.png

 
Bild: År 2018 genomfördes kravställning och upphandling. Från år 2018 till 2022 ska implementering och migrering av strukturdata ske. Efter en testperiod beräknas driftsättning av Elmarknadshubben ske mot slutet av 2022.
 

Den tidigare aviserade tidplanen indikerade att en driftsättning av Elmarknadshubben skulle ske tidigast senare delen av 2022. Mot bakgrund av den försening av lagstöd som aviserats kommer ovan tidplan att uppdateras.

Försening av lagstöd för Elmarknadshubben

Infrastrukturdepartementet meddelade i början av september att den
väntade lagrådsremissen som aviserats nu till hösten/vintern är försenad.
 
En försening av remissen betyder även en försening av proposition och efterföljande beslut om lagstödet i riksdagen.

Projekt Elmarknadshubb bevakar fortlöpande hur tidplanen för
departementets arbete utvecklas. Projektets planering och aktiviteter
kommer att anpassas i enlighet med tidpunkten för införandet av lagstödet.

Vårt pågående arbete i projekt Elmarknadshubb fortsätter enligt det
uppdrag vi har fått och uppdragets inriktning står fast, d v s införande av
en hubb och en elhandlarcentrisk modell. Under hösten är det bl a arbetet
med API-portal för systemutvecklingsarbetet, planering för den sekventiella
driftsättningen som är i fokus samt att förbereda för förvaltningen av
Elmarknadshubben på Svenska kraftnät.

Förslag på ny strategi i form av sekventiell driftsättning

För närvarande pågår arbete med att utreda hur en driftsättning av Elmarknadshubben kan genomföras på ett så säkert och effektivt sätt som möjligt. En sekventiell driftsättning utvärderas där hubbens funktionalitet driftsätts i block under en definierad period. Med detta tillvägagångssätt minskas risken i den stora förändring som samtidigt införande av en Elmarknadshubb och den elhandlarcentriska modellen innebär.

Mot bakgrund av förseningen av lagstödet samt den pågående utredningen runt driftsättningsstrategi har ett förslag på en mer detaljerad tidplan tagits fram. Tidplanen innehåller bland annat information om hållpunkter för aktörernas arbete med anpassning av sina systemlösningar, migreringsaktiviteter och driftsättningsplanering utifrån ett sekventiellt tillvägagångssätt. Ett förslag som beskriver det sekventiella tillvägagångssättet (pdf 786 kB, nytt fönster) samt tidplanen har skickats ut på remiss till branschaktörerna.

Hur påverkas aktörernas arbete och planering?

En förutsättning för en gemensam informationshantering i Elmarknadshubben är hög datakvalitet. Validering och migrering av skarp data är dock beroende av att lagstödet är på plats varför dessa aktiviteter inte kommer att kunna påbörjas förrän tidigast hösten 2020. Fram till dess kommer Svenska kraftnät upphandla och implementera migreringslösningen. Aktörerna arbetar under denna tid med att inventera sitt data enligt instruktioner från Svenska kraftnät.

Aktörernas anpassningar av sina system behöver vara genomförda innan testperioden som föregår driftsättning. Svenska kraftnät har därför inlett dialog med aktörer och deras systemleverantörer i den integrationsgrupp som startade i slutet av 2019.

Om intregrationsgruppens arbete.

 

Granskad