Flexibla hushåll

Svenska kraftnät har tillsammans med Fortum genomfört ett pilotprojekt för att utvärdera hur hushåll skulle kunna delta i den automatiska frekvensregleringen FCR-N, som stabiliserar frekvensen vid små produktions- och konsumtionsförändringar. Det innebär att vi undersökte om frivillig styrning av hushållens elanvändning kan balansera variationer i elsystemet.

Efterfrågeflexibilitet bidrar till att öka flexibiliteten i ett allt mer komplext energisystem med en stor andel väderberoende produktion. Idag består reserverna som reglerar obalanserna i systemet av produktion från bland annat vattenkraft. Men genom att även reglera förbrukningen skulle systemet kunna bli ännu mer flexibelt.

Cirka hundra svenska hushåll med elvärmda varmvattenberedare deltog i ett pilotprojektet under två månader. Utrustning som kan styra och mäta effekten installerarades på alla varmvattenberedare och elförbrukningen reglerades genom central fjärrstyrning.

Projektets främsta mål var att sprida kunskap, både internt och till andra aktörer på elmarknaden.

Läs mer i slutrapporten (pdf, 781 kB, nytt fönster). (.pdf) Öppnas i nytt fönster

Granskad