Pilotprojekt inom förbrukningsflexibilitet/energilager

Svenska kraftnät genomförde under våren 2018 ett pilotprojekt tillsammans med Fortum. Syftet med pilotprojektet var att testa hur förbrukningsflexibilitet/energilager kan fungera som reglerre-surs i den automatiska frekvensstyrda störningsreserven (FCR-D).

UPS-system för att avlasta kraftsystemet

I pilotprojektet testades hur ett Uninterruptible Power Supply (UPS) system kan bidra till reservmarknaden. Ett UPS-system är ett system med möjlighet att ge nödkraft till en elförbrukare när ett avbrott mot strömkällan eller elnätet uppstår med hjälp av UPS-systemets tillhörande batterier.

Fortum har tillsammans med Eaton EMEA utvecklat en funktionalitet i UPS-systemet för förbrukningsflexibilitet. Funktionen gör det möjligt för Fortum att kunna styra UPS-systemet enligt de krav som finns på respektive reservmarknad och avlasta kraftsystemet enligt behovet som uppstår.

Ökad väderberoende elproduktion medför utmaningar i reglerförmågan i kraftsystemet

Kraftsystemet förändras mot en allt större andel väderberoende elproduktion och en mindre andel planerbar elproduktion. Det medför utmaningar, till exempel när det gäller att upprätthålla balansen mellan produktion och förbrukning i kraftsystemet.

En introduktion av nya typer av resurser som exempelvis förbrukningsflexibilitet eller energilager skulle öka konkurrensen på reservmarknaderna och möjliggöra tillgång till automatiska reserver i fler elområden. Det skulle också öka kraftsystemets sammanlagda reglerförmåga i kraftsystemet.

Projektets främsta mål var att ge ökad kunskap om förbrukningsflexibilitet och energilager som frekvensstyrd störningsreserv och bidra till utvecklingen av reservmarknaderna så att nya flexibilitetsresurser kan komma till nytta för att balansera systemet mer effektivt.

Dokument förbrukningsflexibilitet/energilager

Granskad