CoordiNet

Svenska kraftnät arbetar på flera fronter med att hantera kapacitetsbristen. Det EU-finansierade Horizon 2020 projektet CoordiNet är ett sätt att möta utmaningarna. Projektet sker i samverkan med Vattenfall Eldistribution och E.ON Energidistribution.

Svenska kraftnät investerar stort i att förstärka transmissionsnätet på lång sikt bland annat genom att förstärka befintliga ledningar, men även genom att bygga nya ledningar.

Dock finns det kortsiktiga lösningar för att få ett smartare elsystem, som innebär att inte bygga nya ledningar. Projektet CoordiNet kan vara ett sätt bidra till att möta utmaningen med den ökande risken för kapacitetsbrist.

EU-projektet CoordiNet är ett omfattande projekt och kommer att innehålla flera olika delmoment. Ett är att skapa lokala marknader där kunderna får ersättning för att vara flexibla och därmed kapa effekttoppar som kan bidra till att minska kapacitetsbristen.

Tillsammans med Vattenfall Eldistribution och E.ON i CoordiNet skapas fyra marknadsplatser för flexibilitet där elnätens leverantörer och kunder ska kunna bidra med ökad och minskad last samt med ökad och minskad produktion.

Lokala marknadsplatser för effektivare användning av elnätet

Demonstrationsanläggningar med lokala marknadsplatser för effektivare användning av elnätet genomförs på fyra områden i Sverige. Förutsättningarna och problemen på dessa platser är olika.

  • Uppland och Malmö: Ökade effektförfrågningar på grund av att stadsutvecklingen medför kapacitetsbrist.
  • Västernorrland/Jämtland: Problem med att vind- och vattenkraftsproduktion behöver begränsas på grund av tillfällig minskning av nätkapaciteten.
  • Gotland: Överföringskapacitet till fastlandet är begränsad vilket medför utmaningar med balanseringen. Utbyggnaden av vindkraft har bromsats upp, samtidigt som det finns politiska mål om 100 % förnybar energi.

Utöver det är det av vikt att undersöka hur koordineringen mellan de olika aktörerna i elnäten behöver förbättras, automatiseras och digitaliseras.

Tidplan för projektet

Projektet genomför 2019/2020 de småskaliga demoprojekten och 2020/2021 genomförs de storskaliga. Projektet avslutas sommaren 2022.

Marknadsbaserade lösningar som frigör mer kapacitet, kan vara en viktig överbryggning medan vi bygger nya nät. Potentiellt sett, för framtiden, kan det även minska behovet av utbyggnad av nätet

Om marknadslösningarna fungerar kan det finnas möjlighet att implementeras som permanenta lösningar. Resultatet av projektet kommer också att möjliggöra en integrering av en högre andel förnybara energikällor i kraftsystemet.

Granskad