Projekt Elektroniska avrop

Som en del i att kunna aktivera mFRR-balansenergi i Svenska kraftnäts kontrollrum givet ett allt högre tempo och kortare marknadstidsenhet (15 minuter istället för dagens 60 minuter) ställs högre krav på olika hjälpsystem. En del av Svenska kraftnäts arbete med att effektivisera aktiveringen av mFRR är att införa elektroniska avrop.

Tertiärregleringsprodukten mFRR beställs idag på telefon av Svenska kraftnäts operatörer och aktörerna. Målsättningen är att ersätta dessa manuella processer med en automatiserad elektronisk aktiveringsprocess. Aktiveringen kommer fortsatt att ske manuellt men hanteringen förenklas och snabbas på jämfört med dagens situation.

Elektroniskt avrop innebär att Svenska kraftnät skickar ett elektroniskt meddelande från Fifty MMS till mottagande system i aktörens miljö. Meddelandet baseras på ett bud som lämnas in officiellt till Svenska kraftnät. Aktören bekräftar till Svenska kraftnät att meddelandet har tagits emot och budstatus uppdateras automatiskt i Fifty MMS.

Pilotprojektet pågår under 2020 till början av 2021 och planen är att elektroniska avrop sedan ska införas under 2021.

Kontakt: Martin Kammerhorn, tel: 070-923 39 85

Granskad