Utveckling av ny stödtjänst: FCR-D nedreglering

FCR-D nedreglering (FCR-D ned) är en ny stödtjänst som ska stabilisera frekvensen vid driftstörningar. Det sker genom att tillfälligt minska mängden elenergi i kraftsystemet.

FCR-D ned är en frekvenshållningsreserv för störd drift, (FCR-D, downward Frequency Containment Reserve Disturbance) där ”ned” står för nedreglering.

Vad Svenska kraftnät köper med FCR-D ned är en tillfällig minskning av mängden elenergi i kraftsystemet. Nedreglering kan ske genom att enheter i nätet antingen minskar produktionen eller ökar konsumtionen av el. I övrigt kommer FCR-D ned att fungera och upphandlas på ungefär motsvarande sätt som nuvarande stödtjänst FCR-D (upp). Tjänsten ska vara implementerad och börja upphandlas vid årsskiftet 2021/2022.

Stödtjänst för att hantera överfrekvenser

Stödtjänsten FCR-D ned ska användas för att hantera överfrekvenser i kraftsystemet och aktiveras vid driftstörning i frekvensintervallet 50,1 och 50,5 Hz. Överfrekvens uppstår i situationer där mycket förbrukning i kraftsystemet försvinner plötsligt, exempelvis vid fel på en större högspänd likströmsförbindelse (High Voltage Direct Current, HVDC) som går på export.

Det byggs idag allt fler och större HVDC-förbindelser i Norden för att möjliggöra ökad handel med övriga Europa. Det förväntas leda fler situationer med överfrekvens i kraftsystemet.

Mer information om FCR-D ned finns under Aktörsportalen.

FCR-D ned ny möjlighet för marknadsaktörer

För marknadsaktörer innebär den nya stödtjänsten möjlighet att delta på en ny marknad. Efterfrågan av FCR-D ned bedöms ungefär att motsvara den befintliga stödtjänsten FCR-D. För att kunna delta på marknaden för stödtjänster behöver aktörerna visa att de kan uppfylla de tekniska kraven genom att förkvalificera sina resurser med godkänt resultat.

Läs mer om förkvalificering under Aktörsportalen.

Tekniska krav för FCR-D ned

Energimarknadsinspektionen har godkänt Svenska kraftnäts utformning av tekniska krav för FCR-D ned. Det nuvarande Balansansvarsavtalet kommer inte gå ut på extern remiss med anledning av detta.

Läs tidigare nyhet: Förslag om egenskaper för frekvenshållningsreserver godkänt av Ei.

Läs om tekniska krav för FCR-D ned under Aktörsportalen.

Kontakt och mer information

Frågor eller anmälan skickas till fcr@svk.se.

Läs frågor och svar om stödtjänster.

Granskad