Hoppa till huvudinnehåll

Den här webbplatsen använder kakor

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Svenska kraftnät bjuder in till samråd om sträckningsförslag

Svenska kraftnät bjuder in till samråd enligt 6 kap. miljöbalken om sträckningsförslag för ny 400 kV-ledning mellan Betåsen och Nässe. I samrådet har fastighetsägare, närboende och andra intressenter möjlighet att lämna yttranden med information som kan vara av värde för valet av den slutliga placeringen av ledningen.

Ta del av samrådsunderlaget

I samrådsunderlaget redogörs det framtagna sträckningsförslaget samt vilken påverkan det förväntas medföra. Samrådsunderlaget för Betåsen-Nässe finns nu publicerat under sidan "Dokument och kartor".

Önskar du ett utskrivet exemplar vänligen kontakta oss som arbetar i projektet.

Välkomna på samrådsmöten!

Svenska kraftnät välkomnar er på samrådsmöten. Det kommer att hållas två mötestillfällen. Onsdag 27 april i Näsåker och torsdag 28 april i Sollefteå. Ni är välkomna på det mötestillfälle som passar er.

Mer information om samrådsmöten finns här

Lämna era yttranden senast 30 juni

Ni är välkommen att lämna in yttranden märkta med dnr 2021/820 senast 30 juni 2022 till registrator@svk.se alternativt till postadress: Svenska kraftnät, Box 1200, 172 24 Sundbyberg. Alla yttranden är viktiga för vårt fortsatta lokaliseringsarbete!

Om samrådsprocessen

För att bygga eller använda elledningar i Sverige krävs tillstånd (nätkoncession) från Energimarknadsinspektionen. Vid prövning av frågor om nätkoncession ska en specifik miljöbedömning göras, information lämnas och samordning ske enligt 6 kap. miljöbalken. I den specifika miljöbedömningen ingår samråd och framtagandet av en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) som bifogas i ansökan om nätkoncession. Tillståndsmyndigheten (i detta fall Energimarknadsinspektionen) ger tillfälle att lämna synpunkter och slutför sedan miljöbedömningen.

Samrådet som vi nu bjuder in till utgör en viktig del där myndigheter, berörda kommuner, organisationer, fastighetsägare, allmänheten samt övriga sakägare ges möjlighet att yttra sig om förslaget.

Samrådet omfattar den planerade ledningens lokalisering, omfattning och utformning och de miljöeffekter som ledningen kan antas medföra i sig eller till följd av yttre händelser, samt om miljökonsekvensbeskrivningens innehåll och utformning. Läs mer om samrådsprocessen på www.svk.se/samrad

Tidigare i processen har en myndighetsdialog genomförts för att insamla information om flera olika utredningskorridorer, därefter har vidare utredningar genomförts och val av korridor tagits. Nu startar samråd om ett föreslaget sträckningsalternativ inom en vald utredningskorridor och om innehållet i miljökonsekvensbeskrivningen.

Vad händer efter samrådet?

Efter att Svenska kraftnät har tagit del av de yttranden som har kommit in under samrådet kommer dessa att sammanställas i en samrådsredogörelse. Samrådsredogörelsen kommer att ingå i ansökan om nätkoncession och publiceras även på vår hemsida. Detta sker tidigast två månader efter att samrådet avslutats.

Efter det kommer vidare utredningar ske, miljökonsekvensbeskrivningen (MKB) att arbetas fram och ett beslut om koncessionslinje ska fattas. I arbetet med miljökonsekvensbeskrivningen kommer vi närmare att studera det valda sträckningsalternativet och den planerade ledningens placering inom utredningskorridoren utifrån inkomna synpunkter och ytterligare underlag.

Förutom de inventeringar som görs ute i fält till fots inom allemansrättens ram kommer vi behöva utföra ytterligare undersökningar och inventeringar längs den planerade ledningsgatan, för att kunna ta fram underlaget för koncessionsansökan. Av den anledningen kommer vi att skicka ut medgivande om förundersökning (MFÖ) till de fastighetsägare som kan tänkas beröras av undersökningarna. Vi kommer även att skicka ut förslag till vägavtal till berörda väghållare.

Välkommen att höra av dig!

Om du har några frågor eller synpunkter är du varmt välkommen att höra av dig till oss som arbetar med projektet. Du hittar kontaktuppgifter och den senaste informationen på projektets webbplats www.svk.se/betasen-nasse