Hoppa till huvudinnehåll

Hurva – Sege

Följ projektet via

Vi förnyar 400 kV-ledning mellan Hurva och Sege

Med förnyelsen av den ålderstigna ledningen ökar vi transmissionsnätets driftsäkerhet i Malmöregionen. Ledningens koppling till såväl SydVästlänken som Baltic Cable till Tyskland gör en förnyelse nödvändig för att båda dessa förbindelser ska kunna utnyttjas maximalt.

Mer om projektet

Vi förnyar 400 kV-ledning mellan Hurva och Sege

Med förnyelsen av den ålderstigna ledningen ökar vi transmissionsnätets driftsäkerhet i Malmöregionen. Ledningens koppling till såväl SydVästlänken som Baltic Cable till Tyskland gör en förnyelse nödvändig för att båda dessa förbindelser ska kunna utnyttjas maximalt.

Mer om projektet

Nytt om Hurva – Sege

Med start i april rivs gamla stolpar och nya stolpar ska resas mellan Hurva och Hardeberga


Under perioden 2 april till 10 juni kommer avbrott att tas på den befintliga ledningen. Under avbrottsperioden ska befintliga stolpar tas ner och nya stolpar att resas på sträckans norra del, från Hurva till Hardeberga. På den södra delen av sträckan, från Hardeberga till Sege, fortsätter markarbeten under våren

Ökad aktivitet när stolpmontering inleds i oktober


Med start i oktober kommer stolpmonteringen att inledas. Monteringen utförs av Elnos, som är underentreprenör till Linjemontage. Stolparna monteras vid respektive stolpplats för att sedan resas med hjälp av mobilkranar. Det innebär att aktiviteten i projektet ökar under hösten och att tätare byggtrafik är att vänta på vägar i anslutning till ledningsgatan.

Vägar till och arbetsytor vid stolpplatser


Utskick kommer att göras angående intrång för områden där det behöver anläggas vägar och arbetsplatser i jordbruksmark samt hantering av produktionsbortfall där. I utskicket ingår även information för er som söker jordbrukarstöd från EU samt kartor över ytor som ianspråktas för respektive stolpplats i jordbruksmark.

Dokument och kartor

Övergripande tidplan

Händelse Tidpunkt
Erhållen koncession 2016
Projektering och andra förberedande arbeten 2017-2019
Informationsmöten inför byggstart Mars 2020
Markarbeten 2020
Byggstart ny ledning 2020
Rivning befintlig ledning 2020-2021
Drifttagning ny ledning 2021
Rivning av befintlig ledning vid Södra Sandby och Staffanstorp 2021