Svenska kraftnät förnyar en 42 kilometers 400 kV-ledning mellan stationerna Hurva och Sege. Ledningen närmar sig sin tekniska livslängd och behöver bytas ut mot en modern ledning för öka driftsäkerheten i Malmöregionen.

Förnyelsen innebär att en ny ledning till största delen byggs i samma sträcka och samma ledningsgata som nuvarande ledning. Undantagen är passagerna vid Södra Sandby och Staffanstorp där ledningen kommer att byggas i nya sträckningar, runt de täta bebyggelserna den idag går igenom. Genom att flytta ledningen från de tätbebyggda områdena kan vi minska påverkan avsevärt för hundratals bostäder.

När den nya ledningen är på plats och i drift kan den gamla ledningen rivas. Vi planerar att bygga den nya ledningen under 2020 och 2021, och riva den gamla 2022. Fram till byggstarten görs förberedande arbeten, som att projektera ledningssträckan, upphandla entreprenör och få till nödvändiga tillstånd och avtal.

Förnyelsen är viktig för elöverföringen till södra Sverige

Hurva är en stark elektrisk knutpunkt i södra Sverige. Till stationen ansluter bland annat SydVästlänkens likströmskabel. SydVästlänken har en viktig funktion i att öka överföringskapaciteten till södra Sverige och kompensera för det produktionsunderskott som där kan uppstå.

Med SydVästlänken i full drift kombinerat med en förväntad förbrukningsökning i Malmöregionen kommer effektflödet på anslutande ledningar att öka. För att klara av den ökningen och säkerställa framtida elleveranser behöver ledningen mellan Hurva och Sege att förstärkas. Förstärkningen är också viktig för Baltic Cable, en förbindelse från station Arrie till norra Tyskland.

Läs mer om SydVästlänken här

Del av förbindelsen Kimstad – Sege – Arrie

Sträckan mellan Hurva och Sege utgör en del av ledningsträckan Kimstad – Sege – Arrie, som sträcker sig genom Östergötlands, Kalmar, Kronobergs, Blekinge och Skåne län. Under 2016 fick Svenska kraftnät förlängd koncession för Kimstad – Sege – Arrie. Koncessionen omfattar även förnyelsen mellan Hurva och Sege, inklusive de nya sträckningarna vid Södra Sandby och Staffanstorp. 

Läs om pågående koncessionsärendet Kimstad – Sege – Arrie

Granskad