Fotograf: Tomas Ärlemo

För att komma fram med den nya ledningen mellan Skogssäter och Stenkullen behöver Svenska kraftnät flytta delar av befintlig ledning vid Öresjö, i Trollhättans och Lilla Edets kommuner. Det handlar om en sträcka på ca två kilometer av 400 kV-ledningen mellan Borgvik och Kilanda.

Den nya ledningen Skogssäter – Stenkullen byggs delvis parallellt med ledningen mellan Borgvik och Kilanda. På en kortare sträcka, i höjd med Öresjö, har den nya ledningen planerats i den befintliga ledningsgatan Borgvik - Kilanda för att minimera påverkan på omgivningen. Med anledning av detta behöver den befintliga ledningen flyttas.

Koncessionsansökan inskickad i mars 2017

Under mars skickade vi in koncessionsansökan in till Energimarknadsinspektionen för att få tillstånd att flytta ledningen enligt föreslaget sträckningsalternativ. Vi väntar på beslut från Energimarknadsinspektioen under 2018 och att därmed kunna påbörja flytten 2019.

Samråd i november 2016

I början av november genomförde Svenska kraftnät samråd för att få in synpunkter på den planerade ledningsflytten och alternativen för ny sträckning. Efter att ha värderat inkomna synpunkter tillsammans med andra intressen valdes ett alternativet där ledningsgatan mitt flyttas österut, som mest med omkring 75 meter. Befintlig 400 kV-ledning på sträckan rivs.

Alla inkomna synpunkter under samrådet och våra bemötanden av sammanfattas samrådsredogörelse. Där svarar vi även på vanligt förekommande frågor. Du hittar samrådsredogörelsen längs ner på sidan

Det valda alternativet innebär att magnetfältsnivåer inte kommer att överskrida Svenska kraftnäts magnetfältspolicy på 0,4 mikrotesla vid näraliggande bebyggelse där människor varaktigt vistas.

Klicka på bilden för att se större version
Klicka på bilden för att se större version

Kontakt

Har du frågor eller synpunkter är du välkommen att höra av dig till vår kontaktperson Peppe Eriksson, telefon: 070-370 47 00.

Du kan självklart även kontakta någon av oss projektmedlemmar. Du hittar samtliga kontaktuppgifter under sidan för Skogssäter – Stenkullen.

Dokument

Granskad