Hoppa till huvudinnehåll

Den här webbplatsen använder kakor

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Koncessionsansökan är inskickad

Koncessionsansökan för den förordade ledningssträckan har skickats in till Energimarknadsinspektionen (Ei) som handlägger ärendet. Koncession är ett tillstånd som utfärdas av Energimarknadsinspektionen (Ei) och ger oss rätt att bygga och driva en ledning enligt vald sträckning.

Koncessionsansökan för Skogssäter – Stenkullen skickades in 14 juni 2016. Ei handlägger nu ärendet och fattar sedan beslut om vi får tillstånd att bygga ledningen. Handläggningstiden kan variera men vi planerar att kunna börja bygga ledningen under 2018. Under handläggningstiden remissar Ei berörda sakägare och andra intressenter. Det innebär att det fortfarande finns möjlighet att lämna eventuella synpunkter.

Miljökonsekvensbeskrivning

I koncessionsansökan ingår en miljökonsekvensbeskrivning (MKB). I den redogör vi för hur ledningen förväntas påverka omgivningen och vilka åtgärder som vidtas för att minimera den påverkan. I MKB:n beskrivs de förväntade miljökonsekvenserna för respektive kommun för bland annat boendemiljö, lanskapsbild, naturvärden, kulturvärden, rekreation och friluftsliv. Vi redogör även för valet av sträckning och beskriver bedömningskriterierna som legat till grund för beslutet.

MKB:n finns publicerad på projektets webbplats, under sidan Dokument och kartor.

Vad händer nu?

Nästa moment ute i fält är detaljprojekteringen som ska inledas 2017. Då görs mer detaljerade undersökningar av omgivningen och markförhållandena längs den planerade sträckan. I detaljprojekteringen fastställer vi placeringarna av resterande stolpar samt avgör vilka typer av stolpar och fundament som ska användas på respektive stolpplats. Vinkelstolparna är bestämda sedan tidigare då de är avgörande för sträckningens utseende.

Vi kommer även att göra förberedande arbeten inför byggfasen. Vägarna i området kommer att inventeras och vi skickar ut avtal för de vägar vi önskar att använda under hösten. Vi kommer även att stämpla och värdera skog som måste avverkas för ledningsgatan. Stämplad skog avverkas emellertid inte förrän koncessionen är beviljad och en överenskommelse har nåtts mellan Svenska kraftnät och skogsägaren.

I samband med att koncession beviljas skickar vi ut markupplåtelseavtal (MUA) till berörda fastighetsägare. Genom att skriva på markupplåtelseavtalet ger fastighetsägaren Svenska kraftnät tillåtelse att bygga och förvalta ledningen på fastigheten. När en entreprenad upphandlats och vi fått nödvändiga tillstånd och avtal kan ledningen börja byggas. Vår preliminära uppskattning är att vi ska ha koncession och övriga tillstånd klara så att vi kan börja bygga 2018. Observera att tidsuppskattningarna är preliminära. Det finns många beroenden i projektet och mycket avgörs av tiden för handläggningsprocessen för koncessionen.