15 frågor inom Alla frågor

 • Vem beslutar att en kraftledning får byggas?

  Svar

  Svenska kraftnäts roll är att utreda möjliga alternativ och att förorda den utbyggnad som vi bedömer vara lämpligast. Vi lämnar en ansökan om tillstånd, så kallad ... Läs mer
 • Vilka beslutar om tillstånd?

  Svar

  Vi ansöker om tillstånd, så kallad koncession, till Energimarknadsinspektionen. Som underlag lämnar vi in en koncessionsansökan samt en miljökonsekvensbeskrivning. I vissa fall beh&ou... Läs mer
 • Vad händer efter att ni lämnat in tillståndshandlingarna?

  Svar

  Då skickar Energimarknadsinspektionen (Ei) ansökan på remiss. Det innebär att berörda myndigheter och markägare blir informerade och får möjlighet att lämna synpunkter till Ei. Därefter tar Ei ett beslut.
 • Kan jag som markägare överklaga beslut om tillstånd?

  Svar

  Ja, inom tre veckor kan du överklaga Energimarknadsinspektionens beslut.
 • Vad är ett samråd?

  Svar

  Det är en process för att informera allmänhet och andra berörda aktörer om våra utbyggnadsplaner där de har möjlighet att skicka in yttranden till Svenska kraftnät. Vi samråder med berörda fastighetsägare, myndighet... Läs mer
 • Hur lämnar jag synpunkter?

  Svar

  Skriftligt via e-post till registrator@svk.se. Du kan också skicka synpunkter per post till ansvarig handläggare. Ange alltid det diarienummer som samrådet avser. Mer information om samråden i våra projekt hittar du... Läs mer
 • Vilka kan lämna synpunkter?

  Svar

  Alla som vill är välkomna att lämna information och synpunkter på våra utbyggnadsplaner.
 • När kan jag lämna synpunkter?

  Svar

  Du kan lämna in dina synpunkter fram till att vi lämnar in koncessionsansökan,det vill säga ansökan om tillstånd. Du har störst chans att påverka om dulämnar synpunkter under den period då vi presenterar ett nytt sa... Läs mer
 • Var hittar jag svar på mina synpunkter?

  Svar

  I den samrådsredogörelse som vi publicerar här på webben en tid efter samrådet finns en sammanställning av alla synpunkter och våra svar på dessa. Du får alltså inte ett personligt svar via e-post eller post.
 • Hur informerar ni berörda under samrådet?

  Svar

  Det gör vi vanligtvis genom informationsutskick, annonsering i tidningar och här på webben. Som en del av samrådsprocessen har vi ofta öppna hus eller informationsmöten i de områden där vi planerar elförbindelsen. D... Läs mer
Granskad