Svenska kraftnät bygger en ny växelströmsledning mellan Långbjörn och Storfinnforsen för att förstärka transmissionsnätet i Sollefteå kommun. Den nya ledningen behövs för allt mer el produceras i norra Sverige – en ökning som ställer högre krav på transmissionsnätets kapacitet. 

Transmissionsnätet behöver förstärkas när elproduktionen ökar i norr

Norra Sverige producerar allt mer förnyelsebar el i form av både vind- och vattenkraft. Det beror på att fler vindkraftsparker byggs och att effekten höjs i vattenkraftverken. För att transmissionsnätet ska klara av att ta emot den växande elproduktionen behöver det förstärkas med en ny ledning.

En ny ledning stärker transmissionsnätet och minskar risken för strömavbrott

Genom att bygga en ny ledning ökar vi transmissionsnätets kapacitet. Med ökad kapacitet kan transmissionsnätet transportera större mängder el på ett säkert sätt. Det minskar risken för att nätet överbelastas, vilket kan leda till strömavbrott.

Ny luftledning planeras mellan Långbjörn och Storfinnforsen

Vi planerar en ny luftledning norr om Ramsele i Sollefteå kommun mellan stationerna Långbjörn och Storfinnforsen. I likhet med det övriga transmissionsnätet kommer ledningen att byggas för växelström. Luftledningen blir ungefär 35 km lång och kommer till största delen att gå genom skogsmark. I dagsläget planerar vi att börja bygga ledningen under 2019 och ta den i drift år 2020.

Granskad