Svenska kraftnät planerar en ny ledning mellan Lindbacka i Örebro kommun och Östansjö i Hallsbergs kommun. Ledningen är en del i arbetet med att förstärka transmissionsnätet i Örebro län och förstärkningen är en förutsättning för en robust drift av SydVästlänken

Transmissionsnätsförbindelsen mellan Lindbacka och Östansjö är en viktig överföringslänk mellan elområde SE2, som har ett överskott på elproduktion, och elområde SE3, där förbrukningen normalt är högre än den tillgängliga elproduktionen. Genom att öka spänningen på förbindelsen från 220 kV till en 400 kV-ledning ökar tillgången på lokal transmissionsnätskapacitet i Örebroområdet.

Ledningen är en förutsättning för SydVästlänken

Förstärkningen är också viktig för att kunna säkerställa leveransförmågan till elförbindelsen SydVästlänken, som utgår från station Östansjö. SydVästlänken syftar i sin tur på att öka överföringskapaciteten till södra Sverige, vilket i förlängningen kan utjämna prisskillnader mellan södra Sverige och övriga delar av landet som periodvis kan förekomma.

Läs mer om SydVästlänken.

Med en ny ledning kan andra ledningar tas bort

Svenska kraftnät planerar också att avveckla 220 kV-nätet i området runt Hallsberg och Örebro. På sikt innebär det att vi kan ta bort sådana ledningar i bland annat Hallsberg tätort. Den nya ledningen bidrar till att göra avvecklingen möjlig genom att förstärka 400 kV-nätet.

Ledningen ersätter en 220 kV-ledning

Den planerade ledningen är en 400 kV luftledning för växelström som kommer att gå från station Lindbacka strax väster om Örebro till station Östansjö strax väster om Hallsberg – en sträcka på ca 27 kilometer. Ledningen byggs i samma sträcka som det idag går en 220 kV-ledningen, med undantag för ledningens ändar som byggs i ny sträckning. 220 kV-ledningen kommer att rivas.

Här kan du läsa mer om vad som händer i projektet just nu.

 

Granskad