För att hitta den ledningsstäckning som innebär minst påverkan för människa och miljö är samråd och myndighetsdialog viktigt i planerandet av en ny ledning.

För att minska intrång i känsliga natur- och kulturmiljöer samt värna skyddade arter längs föreslagen sträckning, har Svenska kraftnät ytterligare utrett möjliga alternativa sträckningar och utformningsalternativ för den nya ledningen i två delområden inom Gällivare, Boden och Överkalix kommun. Nu vill vi ha in synpunkter på förslagen i ett kompletterande samråd.

Det kompletterande samrådet pågår mellan 14 december 2020 och 22 januari 2021. I samrådsunderlaget presenteras föreslagen sträckning och möjliga sträcknings- och utformningsalternativ i detalj. Du hittar alla dokument som utgör samrådsunderlaget under fliken "Dokument och kartor" (webblänk, öppnas i nytt fönster).

I samrådet får myndigheter, berörda kommuner, fastighetsägare, organisationer, allmänhet och andra intressenter möjlighet att yttra sig och lämna synpunkter på förslaget.

Lämna synpunkter på kompletterande samråd fram till 22 januari 2021

Skicka dina synpunkter via e-post till registrator@svk.se eller via post till Svenska kraftnät, att. Matilda Björkheden, Box 1200, 172 24 Sundbyberg – ange diarienummer Svk 2017/298.

Frågor? 

Har du frågor generellt om projektet eller en fråga du önskar få besvarad inför lämnande av synpunkter – kontakta oss via mejl messaure-keminmaa@svk.se eller per telefon till vår kontaktperson:

Rolf Jakobsson
Telefon: 070-608 50 22 eller 0920-770 62
E-post: rolf.jakobsson@vattenfall.com

Tidigare samråd 16 mars-8 juli 2020

För projektet Messaure-Keminmaa genomfördes under hösten-vintern 2018/2019 en myndighetsdialog med ett antal kommuner, länsstyrelse, Försvarsmakten med flera samt berörda samebyar. Då presenterades ett förslag med fyra olika utredningskorridorer, bredare områden där den nya ledningen kan komma att placeras. Sedan genomfördes ett avgränsningssamråd om ett sträckningsförslag inom en av utredningskorridorerna.

Utbyggnadsförslaget är en cirka 180 kilometer lång sträckning mellan Messaure i Jokkmokks kommun och finska gränsen i Torne älv vid Risudden, Övertorneå kommun. Ledningen föreslås gå parallellt med transmissionsnätsledningar som redan finns på samma sträcka. I samrådsunderlaget, som beskriver sträckningen och dess utredningskorridor, kan du läsa mer om sträckningen i detalj.

Med anledning av coronapandemin ställdes planerade fysiska informationsmöten i avgränsningssamrådet in och ersattes av digitala informationsmöten. Samrådsperioden för avgrändingssamrådet förlängdes till 8 juli 2020.

Efter samrådsperioden sammanställs alla yttranden i en samrådsredogörelse där Svenska kraftnät bemöter de synpunkter som inkommit.

Tillsammans med myndighetsdialogen, tidigare identifierade värden och resultatet av samrådsprocessen kommer Svenska kraftnät göra en samlad bedömning och välja den sträckning som sammantaget innebär minst påverkan när flera aspekter sammanvägts. Dessa är aspekter är boendemiljö, natur- och kulturmiljö, framkomlighet, ekonomi och driftsäkerhet. Det innebär att vi kan välja en sträckning som ger en negativ påverkan på en viss plats, men som är lämpligare totalt sett jämfört med andra alternativ.

Granskad