Svenska kraftnät flyttar och förnyar transmissionsnätsstationen Midskog. Stationen är byggd på 1950-talet och uppfyller inte dagens krav på driftsäkerhet och måste därför förnyas. I och med förnyelsen kommer transmissionsnätets flexibilitet och driftsäkerhet att förbättras och risken för störningar i elförsörjningen minskar.

Midskogs transmissionsnätsstation ligger vid Indalsälven, omkring 30 kilometer öster om Östersund, och är Svenska kraftnäts största transformatorstation sett till antalet 400- och 220 kV-fack. Bredvid stationen ligger också en regionnätsstation som ägs av Jämtkraft Elnät AB.

Den gamla stationen har uppnått sin tekniska livslängd och behöver därför moderniseras och anpassas för att möjliggöra anslutning av förnybar elproduktion som planeras i området. Ett nytt stationsområde skapas cirka 1 kilometer söder om det befintliga stationsområdet. Det nya stationsområdet kommer att innehålla Svenska kraftnäts transmissionsnätsstation med 400 kV- och 220 kV-ställverk samt Jämtkrafts regionnätsstation med 130 kV-ställverk. Området blir cirka sju hektar stort, motsvarande 10 fotbollsplaner.

Svenska kraftnäts del av projektet är uppdelat i två entreprenader. Den första entreprenaden omfattar det nya stationsområdet och den andra entreprenaden omfattar de ledningsändringar som krävs för att den nya stationen ska kopplas ihop med transmissionsnätet. Hösten 2019 togs den nya stationen i drift.

Granskad