Med koncessionsansökan inskickad är Svenska kraftnäts samrådsperiod avslutad. Vi vill tacka för alla värdefulla synpunkter som vi har fått in. Samrådsprocessen för ledningsändringarna i Midskog avslutades i maj 2016.

Genomförda samråd

I februari - juni 2016 genomförde Svenska kraftnät och Jämtkraft Elnät AB tidiga informationsmöten med länsstyrelsen och berörda kommuner samt med de fyra berörda samebyarna Ohredahke, Raedtievaerie, Jijnjevaerie och Jovnevaerie.

Samrådsredogörelse

Vi har sammanställt inkomna yttranden och våra kommentarertill dessa i en samrådsredogörelse.

Samrådsredogörelse finns som bilaga till miljökonsekvensbeskrivningen under sidan Dokument och kartor.

Läs mer om samrådsprocessen här.

Granskad