För att hitta den ledningsstäckning som innebär minst påverkan för människa och miljö är myndighetsdialog och samråd viktigt i planerandet av en ny ledning.

Efter samrådsperioden sammanställs alla yttranden i en samrådsredogörelse där Svenska kraftnät bemöter synpunkter som inkommit. 

Myndighetsdialog pågår

För att säkerställa val av den bästa sträckningen för den nya ledningen utreder vi initialt många alternativ och värderar utifrån aspekter som teknik, säkerhet och omgivningspåverkan. Slutligen har vi landat i två sträckningsförslag som vi gått vidare med.

Svenska kraftnät för just nu dialog med bland annat berörda kommuner, länsstyrelsen och Sametinget i det vi kallar myndighetsdialog, för att avgöra det bästa sträckningsalternativet.

Vad händer sedan?

Efter avslutad myndighetsdialog håller vi ett samråd. I samrådet får myndigheter, berörda kommuner, fastighetsägare, organisationer, allmänhet och andra intressenter möjlighet att yttra sig och lämna synpunkter på den planerade ledningen. Samrådet är planerat till våren 2022.

Tillsammans med myndighetsdialogen, tidigare identifierade värden och resultatet av samrådsprocessen kommer Svenska kraftnät göra en samlad bedömning och välja den sträckning som sammantaget innebär minst påverkan när flera aspekter sammanvägts. Dessa är aspekter är boendemiljö, natur- och kulturmiljö, framkomlighet, ekonomi och driftsäkerhet. 

När vi kommit fram till bästa möjliga sträckningsförslag ansöker Svenska kraftnät om koncession (tillstånd att bygga) ledningen hos Energimarknadsinspektionen.

Granskad