Byggnation

När tillstånden är klara

När vi fått koncession och andra tillstånd som behövs för en ny ledning tecknar vi avtal med fastighetsägarna om markupplåtelse. Markupplåtelseavtalet reglerar bland annat precis var ledningen ska gå och vilken ersättning fastighetsägaren får.

Mer om markupplåtelseavtal.

Mer om ersättning.

Information innan ledningen börjar byggas

Innan vi börjar bygga har vi ett informationsmöte för de fastighetsägare som berörs. Där beskriver vi hur arbetet ska gå till och presenterar de entreprenörer som kommer att bygga ledningen. Under byggtiden lämnar vi löpande information till fastighetsägarna. Det gör vi via informationsblad, brev, vår webbplats eller informationsmöten. 

Under hela byggperioden finns det en eller flera kontaktpersoner som man kan vända sig till med frågor eller synpunkter.

Att bygga en ledning tar två eller tre år

Det tar fem till tio år från planeringsstadiet till dess att en ny ledning står klar. Själva byggtiden varierar beroende på ledningens längd, om den går genom känsliga områden och hur många fastighetsägare som berörs, men ofta tar det ungefär två eller tre år att bygga en ny ledning.

Ersättning om det uppstår skador

Vi ersätter skador som kan uppstå på fastigheter under byggtiden.

Mer om ersättning för skador.

Granskad