Vår magnetfältspolicy

Kring en luftledning för växelström finns ett elektriskt och ett magnetiskt fält. Det är spänningen mellan faserna (linorna) och marken som ger upphov till det elektriska fältet, medan strömmen ger upphov till det magnetiska fältet.

Här finns information som riktar sig till samhällsplanerare.

Mer information finns även på sidan om elektriska och magnetiska fält som riktar sig till allmänheten.

Myndigheterna har inte satt några gränsvärden för magnetfält. Vi har tagit fram en policy för magnetfältsnivåer kring våra ledningar. Valet av försiktighetsnivå i vår policy utgår från de samlade forskningsresultat som finns.

Svenska kraftnäts magnetfältspolicy

Vid planering av nya ledningar ska vi se till att magnetfälten normalt inte överstiger 0,4 mikrotesla där människor varaktigt vistas.

Vid förnyelse av tillstånd (koncessioner) för befintliga ledningar ska vi överväga åtgärder som minskar exponeringen för magnetfält. Åtgärder ska genomföras där människor varaktigt exponeras för magnetfält som avviker väsentligt från det normala. En förutsättning är att kostnaderna och konsekvenserna i övrigt är rimliga.

Tillämpning av magnetfältspolicyn

I samband med att tillstånd förnyas för våra växelströmsledningar vidtar vi ofta åtgärder för att minska magnetfälten eller erbjuder oss att köpa byggnader som står så nära ledningen att magnetfältet överstiger 4,0 μT.

För helt nya växelströmsledningar är vår policy att magnetfältsnivån inte ska överstiga 0,4 μT där människor bor eller vistas varaktigt.

Beställa en magnetfältsberäkning

Om exempelvis ett bygglov, förhandsbesked eller en detaljplan ska hanteras kan vi ta fram en magnetfältsberäkning på den aktuella platsen som anger var gränsen för 0,4 mikrotesla går.

För att beställa en magnetfältsberäkning, skicka ett mejl som anger

vad ärendet gäller

  • fastighetbeteckning
  • kommun
  • kontaktperson

Skicka beställningen till registrator@svk.se.

Observera att en sådan beräkning tar cirka en månad att ta fram och att det kan behövas längre svarstid under semestertider.

Granskad