Fotograf: Tomas Ärlemo

Nätkoder och riktlinjer

EU:s medlemsstater har beslutat om att skapa en gemensam inre marknad för el. Detta ska öka försörjningstryggheten, bidra till hållbar elförsörjning och stärka konkurrensen på elmarknaden till nytta för Europas elkunder.

Sedan flera år tillbaka finns också gemensamma rättsligt bindande regler som sätter de gemensamma spelreglerna för handeln med el mellan medlemsstaterna. Ännu fler detaljerade rättsligt bindande regler har och kommer att förhandlas fram och beslutas den närmsta tiden i form av nätföreskrifter (nätkoder) och kommissionsriktlinjer. Sådana tas fram inom områdena elmarknad, anslutning till nätet och driften av elsystemet och när de beslutas kommer de att träda i kraft som kommissionsförordningar. De blir därmed direkt bindande i varje medlemsland.

Ursprungstanken i EU-arbetet var att de gemensamma spelreglerna skulle läggas fram som nätkoder. Då vissa av nätkoderna inte var tillräckligt precisa i sina skrivningar  valde EU-kommissionen att istället lägga fram vissa regler som kommissionsriktlinjer. En kommissionsriktlinje beskriver mer övergripande vad som ska harmoniseras och när mer detaljerade harmoniseringsförslag ska vara framtagna.   

Det nya regelverket som träder i kraft som kommissionsförordningar kommer att påverka exempelvis Svenska kraftnät som systemansvarig stamnätsoperatör (TSO), Energimarknadsinspektionen som nationell tillsynsmyndighet (NRA), Nord Pool som nominerad elmarknadsoperatör (NEMO), svenska elproducenter och elnätsföretag.

Vilka nätkoder och riktlinjer tas fram och hur ser processen ut?

Processen för att ta fram nätkoder och kommissionsriktlinjer kan du läsa om på Energimarknadsinspektionens webbplats.

På ENTSO-E:s webbplats kan du se hur långt i processen arbetet med respektive nätkod/kommissionsriktlinje har kommit.

Svenska kraftnäts roll

Svenska kraftnäts roll som TSO och deltagare i ENTSO-E är att delta i arbetet med att ta fram förslag på nätkoder samt delta i ENTSO-E:s arbete efter att kommissionsförordningarna beslutats. När Sverige som medlemsstat förhandlar om kommande lagförslag inom ramarna för medlemsländernas beslutskommitté (Cross Border Committee) har Svenska kraftnät, som svensk myndighet, en roll i att hjälpa departementet med information.

Som Sveriges TSO deltar Svenska kraftnät i ENTSO-E:s arbete med nätkoderna och för att främja en inre marknad för el. När nätkoderna tas fram har ENTSO-E framför allt en roll i att föreslå nätkoder utifrån europeiska reglermyndigheten ACER:s ramriktlinjer och i samråd med berörda aktörer. Efter att ENTSO-E har lämnat över ett förslag för respektive nätkod till ACER är ENTSO-E:s inflytande relativt begränsat men ENTSO-E fortsätter att föra dialog med ACER och EU-kommissionen inför det att EU-kommissionen lägger fram det slutliga lagförslaget.

När nätkoderna och kommissionsriktlinjerna trätt i kraft som förordningar fortsätter ENTSO-E:s arbete med att följa förordningarna. ENTSO-E:s arbete är särskilt påtagligt för kommissionsriktlinjerna då många metoder ska tas fram gemensamt av alla TSO:er i Europa. ENTSO-E har även vissa egna åtaganden. Förutom att delta i ENTSO-E:s arbete och i regionala arbeten innebär förordningarna även att förändringar genomförs i Svenska kraftnäts verksamhet. Dessa förändringar kan påverka olika aktörer i större eller mindre omfattning. Mer om arbetet kan du läsa under respektive nätkod/kommissionsriktlinje. Mer om arbetet går också att läsa om på Energimarknadsinspektionens webbplats. 

 

 

Granskad