Rapporter och remissvar


488 dokument inom Alla dokument
Visa antal dokument:
Filstorlek
Förslag till ändring i Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2006:9) om miljörapport

2016-08-10 325 kB
Remissvar förslag om ändring av betalningsförordningen.

2016-07-08 351 kB
Fastighetstaxering av anläggningar för el- och värmeproduktion (SOU 2016:31)

2016-07-07 497 kB
Kraftbalansen på den svenska elmarknaden vintrarna 2015/2016 och 2016/2017

2016-07-01 2625 kB
Försäljning av Karlsborgsbanan, bandel 541, delen Tibro - Karlsborg, Västra Götalands län

2016-05-31 270 kB
Lantmäteriets promemoria En rikstäckande digital registerkarta m.m.

2016-05-24 358 kB
Miljögifter i vatten – klassificering av ytvattenstatus

2016-05-23 350 kB
Remiss - Informationsansvar enligt det s.k. Inspiredirektivet; ändringar i förordningen (2010:1770) om geografisk miljöinformation

2016-05-17 354 kB
Energimarknadsinspektionens rapport Slopad schablonavräkning för timmätta kunder.

2016-05-16 1386 kB
Energimarknadsinspektionens förslag till hantering av index för kostnader och intäkter vid avstämning av intäktsramar för tillsynsperioden 2012-2015

2016-05-12 458 kB
Införande av strålskyddsdirektivet (2013/59/EURATOM) i svensk lagstiftning.

2016-05-03 330 kB
Statens bredbandsinfrastruktur som resurs (SOU 2016:01)

2016-04-18 310 kB
Svenska kraftnäts kommentarer på NordRegs rapport Measures to support the functioning of the Nordic financial electricity market.

2016-03-30 950 kB
Anvisade elavtal (M2016/00695/Ee)

2016-03-30 297 kB
Energimyndighetens föreskrifter och allmänna råd om elcertifikat.

2016-03-23 330 kB
Lantmäteriets förslag till föreskrifter om spridningstillstånd för sammanställningar av landgeografisk information från Lantmäteriet.

2016-03-18 347 kB
Rapport om vidtagna åtgärder enligt övervakningsplan

2016-03-14 68 kB
Underlag inför beslut om riktlinjer för forskning och innovation på energiområdet för perioden 2017 - 2020 M2015/04264/Ee)

2016-03-14 1089 kB
Föreskrifter om vattenmätare, gasmätare och volymomvandlare, elmätare samt värmemätare

2016-03-04 445 kB
Utkast till förordning om effektreserv.

2016-03-01 683 kB
Granskad