Nödsituationer och återuppbyggnad (ER)

ER ska värna om driftsäkerheten genom att förhindra att en incident sprids eller förvärras och därmed undvika en omfattande störning och ett nätsammanbrott.

ER innehåller krav för hantering av systemdrifttillstånden nöddrift, nätsammanbrott och återuppbyggnad hos systemansvariga för överföringssystem och systemdriftens samordning i hela unionen.

ER ställer krav på simuleringar och prov samt verktyg och anläggningar för att säkerställa en tillförlitlig, effektiv och snabb återuppbyggnad av överföringssystemen från nöddrifttillstånd eller nätsammanbrott till normaldrifttillstånd.

Ikraftträdande

Den 18 december 2017

Svenska kraftnäts arbete med ER

ER ställer krav på att systemansvariga för överföringssystemet ska utarbeta och regelbundet uppdatera

  • en systemskyddsplan med åtgärder för att förebygga att en incident sprids eller förvärras
  • en återuppbyggnadsplan innehållande åtgärder för att återstarta överföringssystemet efter ett nätsammanbrott.

En provningsplan ska också finnas för att regelbundet bedöma funktionaliteten i de åtgärder som ingår i systemskydds- och återuppbyggnadsplanerna.

Svenska kraftnät ser för närvarande över och kompletterar de befintliga planerna och kommer därefter utarbeta en provningsplan för dem.

Granskad