Hoppa till huvudinnehåll

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Elområden

Indelning av länder i flera elområden är ett sätt att hantera fysiska begränsningar, så kallade flaskhalsar i transmissionsnätet. Genom indelningen blir det tydligt att det finns överföringsbegränsningar för marknaden. Indelning i elområden innebär också att aktörer i olika länder behandlas lika vid hanteringen av flaskhalsar, vilket är ett krav enligt europeisk lagstiftning.

Inom det svenska transmissionsnätet finns flaskhalsar, exempelvis mellan norra och södra Sverige. De beror på att det finns ett överskott av billig elproduktion i norr, samtidigt som merparten av förbrukningen återfinns i södra Sverige. Omställningen av kraftsystemet som pågår skapar nya flaskhalsar. Svenska kraftnät investerar stort för att bygga bort flaskhalsar och utveckla transmissionsnätet samtidigt som det pågår en översyn av nuvarande elområdesindelning för att säkra att den är optimal.  

Flaskhalsarna i transmissionsnätet uppstår där nätet inte klarar av att fysiskt överföra så mycket el som marknaden efterfrågar. Indelningen i elområden baseras på var det finns överföringsbegränsningar i elnätet som ofta riskeras att överbelastas.

Mothandel kräver planerbara resurser

Om Sverige inte haft elområden skulle vi behöva säkerställa driftsäkerheten med än större ingrepp i elmarknaden. Ett sätt att göra detta på är att använda så kallade avhjälpande åtgärder, till exempel mothandel eller omdirigering.

Mothandel innebär att Svenska kraftnät köper ökad produktion eller minskad förbrukning på den sida av en elområdesgräns där det finns underskott, och minskad produktion eller ökad förbrukning på överskottssidan. Vid omdirigering görs motsvarande men på varsin sida av den interna begränsningen inom ett elområde. För att detta ska vara möjligt måste det finnas tillgång till planerbara reglerbara resurser. Det som dock skett under senare år är att produktion lagts ned i södra Sverige – det saknas alltså reglerresurser där.

På sikt skulle det vara möjligt att använda mer mothandel och omdirigering för hantering av flaskhalsar, men det kräver att fler reglerbara resurser finns tillgängliga samt utveckling av gemensamma arbetssätt och metoder på nordisk nivå, ett arbete som pågår.

Pågående omställning av kraftsystemet innebär stora förändringar, där vi går alltmer mot ett dynamiskt och väderberoende kraftsystem. Det skapar ytterligare behov av att kunna använda kapaciteten i elnätet på ett så effektivt sätt som möjligt. Vår uppfattning är att indelning av Sverige i elområden även i framtiden är en viktig del av lösningen för att säkra ett driftsäkert och kostnadseffektivt nordiskt kraftsystem och en välfungerande europeisk elmarknad.

Därför infördes elområden

Indelningen av Sverige i flera elområden kom 2011 och var ett svar på att Svenska kraftnät begränsat överföringen av el på utlandsförbindelserna på ett sätt som bedömdes strida mot EUs konkurrensregler. De minskade kapaciteterna för handel var nödvändiga av driftsäkerhetsskäl då Svenska kraftnät saknade andra åtgärder för att hantera interna begränsningar i det svenska transmissionsnätet. Hanteringen ansågs vara diskriminerande då den innebar att svenska elhandelskunder prioriterades på bekostnad av handel med våra grannländer där utländska kunder och producenter stängdes ute från den svenska marknaden.

Indelningen i elområden gjordes för att skapa bästa möjliga förutsättningar för handel inom den inre marknaden och därmed största möjliga samhällsnytta.

Karta över Sveriges elområden.

Översyn av elområden pågår

Kraftsystemet är under ständig förändring. Det innebär att förutsättningarna för indelningen i elområden förändras. Nu görs en gemensam översyn av indelningen av elområden i Europa. Svenska kraftnät ansvarar som systemansvarig för det svenska överföringssystemet för el, för att delta i arbetet för Sveriges del. Arbetet styrs av EU:s gemensamma regelverk och genomförs på flera olika nivåer; svensk, nordisk och europeisk. En översyn betyder inte automatiskt att nuvarande elområdesindelning kommer att förändras.

Svenska kraftnät arbetar för en korrekt och transparent elområdesindelning som ger goda förutsättningar för det nordiska kraftsystemet. Det innebär bland annat:

  • en korrekt prissättning för aktörerna i kraftsystemet, oavsett var i nätet de finns.
  • förutsättningar för effektiv hantering av strukturella överföringsbegränsningar i överföringssystemet.
  • förutsättningar för säker och kostnadseffektiv drift och utveckling av kraftsystemet.

Merparten av Svenska kraftnäts arbete med nu pågående översyn sker på nordisk nivå, där befintliga och alternativa indelningar kommer att utvärderas utifrån korrekthet och förutsättningar att bidra till en säker och kostnadseffektiv drift samt en samhällsekonomiskt optimal utveckling av kraftsystemet.

Enligt nuvarande tidsplan kommer ett gemensamt förslag att antingen bibehålla eller ändra nuvarande elområdesindelning i Europa lämnas till medlemsländerna för beslut under 2024. Kommer de inte överens hänvisas beslutet till EU kommissionen.

Efter den initiala översynen kommer Svenska kraftnät att utvärdera och bedöma behov av ytterligare översyner regelbundet.

Läs mer på sidan om elområdesöversyn