Den här webbplatsen använder kakor

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Hoppa till huvudinnehåll

Vår verksamhet

Vårt samhälle är beroende av el. Svenska kraftnät ansvarar för att kraftsystemet är hållbart, säkert och kostnadseffektivt – idag och i framtiden. Det uppnår vi på kort sikt genom att övervaka elsystemet dygnet runt, och på lång sikt genom att bygga nya kraftledningar för att möta morgondagens elbehov.

Vi ansvarar för transmissionsnätet

Regeringen har gett Svenska kraftnät uppdraget att underhålla och utveckla det svenska transmissionsnätet för el. På transmissionsnätets kraftledningar transporteras el från vind-, vatten- och kärnkraftverk till regionala och lokala nät som för elen vidare till elanvändarna via lokalnäten.

Vi balanserar produktion och förbrukning i elsystemet

I varje ögonblick måste det vara balans mellan den el som produceras och den el som förbrukas i elsystemet. Rubbas denna balans riskerar vi stora störningar i elnätet med allvarliga konsekvenser som följd. Därför arbetar vi dygnet runt i våra kontrollrum, där vi övervakar att det alltid produceras lika mycket el som det förbrukas.

Drift och elmarknad

Vi bidrar till att elhandeln kan ske smidigt

Vi har också regeringens uppdrag att arbeta för att handeln med el kan ske så smidigt som möjligt, och i fri konkurrens, både inom Norden och med andra länder i Europa. Handeln med el sker på elbörsen Nord Pool. I EU medverkar vi till att skapa en gemensam europeisk elmarknad.

Vår roll i elhandeln

Vi bidrar till att uppnå energi- och klimatmålen

Svenska kraftnät har en viktig roll i Sveriges arbete för att uppnå målen i energi- och klimatpolitiken. Vi ska utveckla energieffektiva och miljöanpassade lösningar för överföring av el på transmissionsnätet. Det gör vi bland annat genom att bedriva och stödja forskning inom miljöanpassad teknik. 

EU har satt målet att andelen förnybar energi inom EU ska vara minst 32 procent år 2030. Svenska kraftnät underlättar utbyggnaden av förnybar energi genom att förstärka och bygga ut transmissionsnätet för el. Exempelvis bygger vi nya kraftledningar för att nya stora vindkraftsanläggningar ska kunna anslutas till transmissionsnätet och därmed bli en del av Sveriges elförsörjning.

Mer om vårt hållbarhetsarbete

Vi bygger nya kraftledningar

Anslutning av förnybara energikällor är en av anledningarna till att vi just nu förstärker och bygger ut transmissionsnätet på flera platser i landet. En annan anledning är att främja konkurrensen på elmarknaden där el köps och säljs. För att elmarknaden ska fungera mer effektivt och med fri konkurrens bygger vi bort trånga passager, så kallade "flaskhalsar", i det nordiska elnätet och näten som förbinder oss med resten av Europa. 

Hur vi utvecklar transmissionsnätet

Vi ser till att elförsörjningen klarar av svåra påfrestningar

Svenska kraftnät är Sveriges elberedskapsmyndighet. Det innebär att vi arbetar för att elförsörjningen ska ha beredskap för extrema händelser som kan innebära svåra påfrestningar på samhället. Det kan till exempel vara stora stormar och bränder, dammhaverier och terrorhandlingar. Vi ser till att beredskapshöjande åtgärder genomförs, att det finns utbildad personal och att det finns resurser för reparationsarbeten och kommunikationsutrustning.

Mer om elberedskap

Vi främjar dammsäkerheten

Som dammsäkerhetsfrämjande myndighet verkar Svenska kraftnät för en framtid med god dammsäkerhet och samordnad beredskap för dammhaveri. Vi bidrar till nationell samordning genom tydliga krav, vägledning och information. Vi svarar för tillsynsvägledning i frågor om dammsäkerhet enligt 11 kap. miljöbalken och har föreskriftsrätt kopplat till förordningen (2014:214) om dammsäkerhet. Vi verkar även för ökad kunskap och kompetens inom området genom att bidra till utbildning, teknik- och metodutveckling.

Mer om dammsäkerhet

Vi stödjer och bedriver forskning

Svenska kraftnät stödjer och bedriver forskning och utveckling som kan öka transmissionsnätets driftsäkerhet, effektivitet och hållbarhet. Vi stödjer även forskning inom dammsäkerhet. Ett par av de aktuella forskningsprojekten handlar om att hitta smarta lösningar för hur vi ska kunna hålla elbalansen när allt mer vindkraft ansluts till kraftsystemet. Mer vindkraft ställer krav på nya lösningar eftersom energin från vindkraft är väderberoende.

Mer om forskning och utveckling

Granskad