Hoppa till huvudinnehåll

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Vårt uppdrag

Svenska kraftnät är ett statligt affärsverk som är systemansvarig myndighet för kraftsystemet i Sverige och som förvaltar och utvecklar Sveriges transmissionsnät för el. Svenska kraftnät är också elberedskapsmyndighet och tillsynsvägledande myndighet i frågor om dammsäkerhet.

Svenska kraftnät ansvarar för att kraftsystemet är hållbart, säkert och kostnadseffektivt – idag och i framtiden. Det uppnås på kort sikt genom att övervaka kraftsystemet dygnet runt, och på lång sikt genom att bygga nya kraftledningar och anpassa kraftsystemet för att möta morgondagens elbehov. Vi ska också främja konkurrensen på elmarknaden.

Så styrs vi

Svenska kraftnät har även uppdrag att bidra till att de energipolitiska målen uppnås, både på nationell som europeisk nivå. Riksdagen har beslutat om att 2040 ska Sverige ha 100 procent förnybar elproduktion och 2030 ha 50 procent effektivare energianvändning jämfört med 2005. Som systemansvarig myndighet och med ansvar för transmissionsnätet har vi en nyckelroll för att Sverige ska klara energiomställningen.

Mål för energipolitiken på regeringens webbplats Öppnas i nytt fönster

Vi bedriver forskning- och utvecklingsprojekt på många områden för att främja ny teknik. Bland annat genom att utveckla energieffektiva och miljöanpassade lösningar för överföring av el på transmissionsnätet. 

Mer om forskning och utveckling

Systemansvar

I rollen som systemansvarig myndighet ansvarar Svenska kraftnät för kraftsystemets driftsäkerhet och att det i varje ögonblick är balans mellan den el som produceras och den el som förbrukas. Att balansen upprätthålls är viktigt för att kraftsystemet ska fungera och därmed kunna tillgodose samhällets behov av el. Därför sker arbete dygnet runt i Svenska kraftnäts kontrollrum, så att det alltid produceras lika mycket el som det förbrukas.

Mer om vårt systemansvar

Transmissionsnätet ska förvaltas och utvecklas

Svenska kraftnät förvaltar och utvecklar Sveriges transmissionsnät (benämndes tidigare stamnät) för el, som omfattar cirka 16 000 kilometer ledningar för 400 kV och 220 kV med drygt 175 transformator- och kopplingsstationer samt samt utlandsförbindelser med både växel- och likström.

Svenska kraftnät förstärker transmissionsnätet i stora delar av Sverige för att öka kapaciteten mellan elområden och till expansiva regioner där efterfrågan på el ökar. Äldre ledningar förnyas och nya byggs för att bland annat möjliggöra anslutningar av vindkraft och nya typer av förbrukning.

Länderna i Norden och EU arbetar för att förbättra den fria handeln med el över gränserna. En förutsättning är att det finns elförbindelser mellan länderna och att flödet mellan dem inte begränsas. Därför byggs det elförbindelser som kopplar ihop de olika ländernas elsystem.

Mer om transmissionsnätet och våra transmissionsnätsprojekt

Svenska kraftnäts roll på elmarknaden

Svenska kraftnät har i uppgift att främja konkurrensen på elmarknaden, både inom Norden och med andra länder i Europa. Handeln med el innebär att elproducenterna säljer elen – oftast via de nordiska elbörserna– till elhandelsföretagen som i sin tur säljer den till elanvändarna. 

Mer om elmarknaden

Ansvar för elberedskap

Svenska kraftnät är Sveriges elberedskapsmyndighet. Det innebär att affärsverket arbetar för att elförsörjningen ska ha beredskap för extrema händelser som kan innebära svåra påfrestningar på samhället.

Det kan exempelvis vara stora stormar och bränder, dammhaverier, terrorhandlingar och ytterst krig. Svenska kraftnät ser till att beredskapshöjande åtgärder genomförs, att det finns utbildad personal och att det finns resurser för kommunikationsutrustning och reparationsarbeten.

Mer om elberedskap

Vi främjar dammsäkerheten

Som dammsäkerhetsfrämjande myndighet verkar Svenska kraftnät för en framtid med god dammsäkerhet och samordnad beredskap för dammhaveri. Vi bidrar till nationell samordning genom tydliga krav, vägledning och information. Vi svarar för tillsynsvägledning i frågor om dammsäkerhet enligt 11 kap. miljöbalken och har föreskriftsrätt kopplat till förordningen (2014:214) om dammsäkerhet. Vi verkar även för ökad kunskap och kompetens inom området genom att bidra till utbildning, teknik- och metodutveckling.

Mer om dammsäkerhet

Svenska kraftnät är en myndighet som drivs i form av ett statligt affärsverk. Det är regeringen som bestämmer vad Svenska kraftnät ska arbeta med.

Svenska kraftnäts uppdrag och arbetsområde definieras i förordning med instruktion för Affärsverket svenska kraftnät.

Förordning (2007:1119) med instruktion för Affärsverket svenska kraftnät på riksdagens webbplats Öppnas i nytt fönster

Varje år utfärdar regeringen även ett regleringsbrev där det står vad Svenska kraftnät ska arbeta med under det kommande året. I regleringsbrevet anges mål och särskilda uppdrag, hur verksamheten finansieras samt återrapporteringskrav.

Regleringsbrev 2023 på Ekonomistyrningsverkets webbplats Öppnas i nytt fönster

Flertalet av dessa uppdrag rapporterar vi i årsredovisningen, men flera av uppdragen rapporteras separat. Dessutom tillkommer uppdrag till Svenska kraftnät under året.

Våra regeringsuppdrag

Granskad