15 minuters tidsupplösning

Svenska kraftnät ska införa 15 minuters avräkningsperiod för obalanser och 15 minuters handelsperiod i Sverige. Arbetet samordnas med övriga Norden inom ramen för ny nordisk balanseringsmodell (NBM).

Idag sker balansering och handel på timbasis. Balans och eventuella förändringar planeras, handlas och avräknas med en tidsupplösning 60 minuter. Den tidsupplösningen ska kortas till 15 minuter, detta som ett led i införandet av EU:s gemensamma inre marknad för el.

Effekter för elmarknad och aktörer

Förändringen påverkar balansering och elmarknad i Sverige och Norden. Sverige ska införa 15 minuters avräkningsperiod för obalanser (Imbalance Settlement Period, ISP) samt 15 minuters handelsperiod på intradag-marknaden och 15-minutersprodukter på balanseringsmarknader. Dessutom kommer även handeln på dagenföre-marknaden ske på 15 minuter.

Förändringarna innebär planering, handel och avräkning av obalanser med högre tidsupplösning som bättre speglar de fysiska flödena i elsystemet och möjliggör en mer effektiv handel.

Nordiskt samarbete

Övergången till 15 minuters tidsupplösning samordnas inom Norden och är en del av utvecklingen av ny nordisk balanseringsmodell (Nordic Balancing Model, NBM). Det arbete som tidigare bedrevs inom ramen för Svenska kraftnäts projekt Finer (Finer time resolution) och det nordiska projektet HTR (Higher Time Resolution) har alltså överförts till NBM.

Tidplan för övergång till 15 minuters tidsupplösning

15 minuters tidsupplösning kommer att införas i Norden den 22 maj 2023.

Enligt det gemensamma europeiska regelverket för balanshållning av el (EB) ska 15 minuters avräkningsperiod för obalanser införas senast 1 januari 2021. Svenska kraftnät och de övriga nordiska TSO:erna har fått ett uppskov godkänt av tillsynsmyndigheterna i Norden.

Läs den svenska tillsynsmyndigheten Energimarknadsinspektionens beslut (nytt fönster).

Dialog med elmarknadens aktörer viktig för införandet

Svenska kraftnät vill samarbeta med elmarknadens aktörer kring införandet av 15 minuters tidsupplösning och därigenom säkerställa ett lyckat införande för alla berörda parter.

En del av samarbetet görs genom en referensgrupp med verksamma inom området.

Läs mer under Dialog med elmarknadens aktörer.

Aktuellt

Granskad