Hoppa till huvudinnehåll

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Säkerhetsledningssystem för dammsäkerhetsverksamheten

Enligt 5 § förordning om dammsäkerhet ska den som är skyldig att underhålla en damm som är klassificerad enligt 11 kap. 24 och 25 §§ miljöbalken för dammsäkerhetsverksamheten, upprätta och arbeta efter ett säkerhetsledningssystem

Säkerhetsledningssystemet ska omfatta metoder, rutiner och instruktioner som tillämpas i dammsäkerhetsverksamheten. Den som är skyldig att underhålla en damm ska upprätta ett dokument som översiktligt beskriver säkerhetsledningssystemet. Beskrivningen ska även innehålla de övergripande målen och handlingsprinciperna för verksamhetens arbete med säkerhet.

Anpassning till verksamheten

En verksamhetsutövare kan och bör anpassa och utforma säkerhetsledningssystemet och rutinerna för egenkontroll av dammsäkerhet utifrån verksamhetens specifika behov och utgå ifrån: verksamhetens storlek och geografiska spridning,skick och komplexitet på verksamhetens dammanläggningar, identifiering och bedömning av faror för allvarliga olyckor, dammsäkerhetsklasser på verksamhetens dammanläggningar.

En verksamhetsutövare kan och bör anpassa och utforma säkerhetsledningssystemet och rutinerna för egenkontroll av dammsäkerhet utifrån verksamhetens specifika behov.

  • Verksamhetens storlek och geografiska spridning
  • Skick och komplexitet på verksamhetens dammanläggningar
  • Identifiering och bedömning av faror för allvarliga olyckor
  • Dammsäkerhetsklasser på verksamhetens dammanläggningar

För medlemmar i Energiföretagen och SveMin är det naturligt att följa branschernas riktlinjer för dammsäkerhet, RIDAS och GruvRIDAS, som grund för egenkontrollen av dammsäkerheten, men andra system kan naturligtvis också vara tillämpliga.

Det viktiga är dock att egenkontrollen ger verksamhetsutövaren sådan styrning över verksamheten att kraven i miljöbalken kan efterlevas. Egenkontrollen bör utgöra en integrerad del av den dagliga verksamheten och därför också vara en fortlöpande process.

Vägledningar och stöd

Checklista Säkerhetsledningssystem och rutiner för egenkontroll

Svenska kraftnät har upprättat en checklista över huvudsakliga rutiner för dammsäkerhetsarbetet för verksamheter med klassificerade dammar.

Checklistans syfte är att ge stöd till verksamhetsutövare för ett effektivt och väl dokumenterat dammsäkerhetsarbete. Den har inte för avsikt att vara komplett, men kan ge vägledning för upprättandet av säkerhetsledningssystemet och den beskrivning av rutiner, övergripande mål och handlingsprinciper som ska ingå i den årliga rapporteringen om dammsäkerhet till tillsynsmyndigheten.

Avsikten med checklistan är även att stödja länsstyrelsen i tillsynen av dammsäkerhet, bland annat vid uppföljningen av den verksamhetsövergripande delen i verksamhetsutövares årliga dammsäkerhetsrapport.

Checklista - Säkerhetsledningssystem och rutiner för egenkontroll av dammsäkerhet (.pdf) Öppnas i nytt fönster

Vägledning

Svenska kraftnäts vägledning om säkerhetsledningssystem med mera beskriver säkerhetsledningssystemets syfte och hur det kan anpassas till en verksamhet, diskuterar mål och övergripande handlingsprinciper samt beskriver och utvecklar innebörden av de olika punkterna i checklistan. Vägledningen ger även förslag på vidare läsning för fördjupning inom området.

Vägledning Säkerhetsledningssystem, helhetsbedömning och årlig dammsäkerhetsrapportering (.pdf) Öppnas i nytt fönster

Stöd för bedömning av säkerhetsledningssystem

Svenska kraftnät har upprättat ett stöd för dammägares bedömning av sitt säkerhetsledningssystem och dess tillämpning för dammsäkerhetsverksamheten. Stödet följer vägledningen och kan användas både verksamhetsövergripande och för en specifik anläggning.

Stödet kan användas för internt dammsäkerhetsarbete (planering och uppföljning) men även utgöra ett underlag för dammsäkerhetsrapportering och rapportering av helhetsbedömningar, dialog med länsstyrelsen och andra intressenter. Stödet är valfritt att använda och kan justeras efter en verksamhets behov.

Stöd för bedömning säkerhetsledningssystem (.xlsx) Ladda ner

Svenska kraftnät har även tagit fram ett anpassat stöd för gruvdammsverksamhet (.xlsx) Ladda ner

Granskad