Datautbyte: Legala förutsättningar och krav

Alla anläggningar i kraftsystemet måste kunna samverka, det är en förutsättning för en säker drift av kraftsystemet. Aktörerna i kraftsystemet får idag information om andra anläggningar genom att skicka data till varandra. Detta datautbyte måste nu struktureras om och utvecklas för att kunna uppfylla kraven i nya gemensamma europeiska förordningar och föreskrifter.

EU-kommissionens förordning 2017/1485 om driften av elöverföringssystem (SO) anger bland annat gemensamma grundförutsättningar för driftsäkerhet.

Datautbyte regleras i artikel 40.6 i SO. Utifrån förordningen har de europeiska systemansvarigas samarbetsorganisation ENTSO-E tagit fram ett gemensamt förslag på hur datautbyte ska kunna organiseras, Key Organisational Requirements, Roles and Responsibilites (KORRR).

Den nationella tillämpningen av kraven på datautbyte fastställs i Energimarknadsinspektions föreskrift EIFS 2019:07 om krav på datautbyte mellan elnätsföretag och betydande nätanvändare.

Den trädde i kraft den 1 februari 2020. Energimarknadsinspektionen är tillsynsmyndighet för föreskriften och tillämpliga delar av SO samt Ellag (1997:857).

Drift av elöverföringssystem (SO) - Energimarknadsinspektionen (ei.se) Öppnas i nytt fönster

Svenska kraftnät arbetar för att införa krav, processer och vägledning för datautbyte

Enligt regelverket ska Svenska kraftnät utveckla de system som möjliggör datautbyte mellan systemansvariga och SGU utifrån de förutsättningar som aktörerna enats om. Arbetet sker med hjälp av flera arbetsgrupper bestående av representanter från berörda marknadsaktörer.

Arbetsgruppernas överenskommelser om processer och format dokumenteras i rapporter, i enlighet med artikel 40.7 i SO.

För att kunna uppfylla Energimarknadsinspektionens föreskrift om datautbyte måste aktörerna följa de instruktioner och format som anges i de dokument som Svenska kraftnät publicerar.

Dokument

Observerbarhetsområdet

I flera artiklar i kommissionens förordning (EU) 2017/1485 om driften av elöverföringssystem (SO) hänvisas det till observerbarhetsområdet.

Observerbarhetsområdet är den del av kraftsystem inom vilket Svenska kraftnät ansvarar för övervakning och modellering i realtid för att bibehålla driftsäkerheten i sitt kontrollområde.

Nu gällande definition av observerbarhetsområdets gränser beslutades hösten 2020 efter samråd med branschen. Metoden för att definiera observerbarhetsområdet är beslutad av de Europeiska tillsynsmyndigheternas samarbetsorganisation ACER. Enligt ACER:s beslut ska Svenska kraftnät också se över omfattningen på observerbarhetsområdet var tredje år.

Förenklat kan dagens omfattning av observerbarhetsområdet sägas inkludera:

  • 70 – 400 kV-nätet
  • Om spänning under 70 kV, endast nätelement mellan en kraftproduktionsmodul större än 30 MW och upptransformering mot 130 – 70 kV

Fullständig definition om observerbarhetsområdet

 

Granskad