Hoppa till huvudinnehåll

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Datautbyte: Legala förutsättningar och krav

Alla anläggningar i kraftsystemet måste kunna samverka, det är en förutsättning för en säker drift av kraftsystemet. Aktörerna i kraftsystemet får idag information om andra anläggningar genom att skicka data till varandra. Detta datautbyte måste nu struktureras om och utvecklas för att kunna uppfylla kraven i nya gemensamma europeiska förordningar och föreskrifter.

EU-kommissionens förordning 2017/1485 om driften av elöverföringssystem (SO) anger bland annat gemensamma grundförutsättningar för driftsäkerhet.

Artikel 40.7 i SO GL fastställer att Svenska kraftnäts tillsammans med berörda DSOer ska komma överens om ändamålsenliga, effektiva, proportionella processer för utbyte av data samt om vilket dataformat som ska gälla.

Svenska kraftnät har under de senaste åren fört en diskussion med branschen kring hur utbytet av data ska realiseras och har nu utifrån dessa diskussioner formaliserat processer och krav på dataformat i två avtalsbilagor till ett nationellt systemansvarsavtal (NSA). En avtalsbilaga som berör utbyte av strukturell data och en avtalsbilaga som berör utbyte av realtidsdata.

Avtalsbilagorna är utformade utifrån att Svenska kraftnät tecknar avtal med de systemansvariga för distributionssystem som ansluter till överföringssystemet. De systemansvariga för distributionssystem behöver sedan säkerställa att data från deras nät inklusive data från anslutande produktions-och förbrukningsanläggningar och data från underliggande nät inklusive produktions- och förbrukningsanläggningar anslutna till detta nät inkommer till Svenska kraftnät utifrån den fastställda process och format som anges i utkastet till avtalsbilagorna.

Avtalsbilagorna som Svenska kraftnät ämnar teckna är likalydande för samtliga berörda systemansvariga för distributionssystem.

Svenska kraftnät bjuder in intressenter till ett offentligt samråd om innehållet i Svenska kraftnäts avtal gällande utbyte av strukturell- och realtidsdata samt om föreslagna ändringar i Energimarknadsinspektionens föreskrift om fastställande av krav på datautbyte mellan elnätsföretag och betydande nätanvändare EIFS 2019:7.

Till samrådet

Observerbarhetsområdet

I flera artiklar i kommissionens förordning (EU) 2017/1485 om driften av elöverföringssystem (SO) hänvisas det till observerbarhetsområdet.

Observerbarhetsområdet är den del av kraftsystem inom vilket Svenska kraftnät ansvarar för övervakning och modellering i realtid för att bibehålla driftsäkerheten i sitt kontrollområde.

Nu gällande definition av observerbarhetsområdets gränser beslutades hösten 2020 efter samråd med branschen. Metoden för att definiera observerbarhetsområdet är beslutad av de Europeiska tillsynsmyndigheternas samarbetsorganisation ACER. Enligt ACER:s beslut ska Svenska kraftnät också se över omfattningen på observerbarhetsområdet var tredje år.

Förenklat kan dagens omfattning av observerbarhetsområdet sägas inkludera:

  • 70 – 400 kV-nätet
  • Om spänning under 70 kV, endast nätelement mellan en kraftproduktionsmodul större än 30 MW och upptransformering mot 130 – 70 kV

Fullständig definition om observerbarhetsområdet

Modelleringshandboken

Ska du utbyta nätmodelldata med Svenska kraftnät? 

Ta då hjälp av Modelleringshandboken som är en uppsättning av principer och riktlinjer för hur och i vilka format kraftsystemmodellering ska genomföras. Detta för att underlätta datautbyte och för att uppnå en enhetlig och gemensam representation av kraftsystemet.

Modelleringshandboken riktar sig främst till personer som ska arbeta med nätmodellering i CIM-format. Den riktar sig även till personer och aktörer som ska utbyta nätmodelldata med Svenska Kraftnät som till exempel DSO:er och ägare av SGU:er.

Innehållet i Modelleringshandboken är uppdelad i fyra delar:

  • Generella principer för kraftsystemmodellering
  • Beskrivning av hur kraftsystemskomponenterna ska behandlas
  • Kraftsystemmodellering av enskilda kraftsystemkomponenter
  • Detaljerad information som behövs vid datautbyte

Ansvaret för förvaltningen av Modelleringshandboken utförs av Svenska kraftnät CIM Expert Group (SCIMEG).

Uppdateringen av Modelleringshandboken kommer att göras flera gånger per år beroende på behov. 

Vill du få nya versioner skickade till dig eller har frågor och förslag på justeringar, hör av dig till: modelleringshandboken@svk.se