Hoppa till huvudinnehåll

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Nätförstärkningslån

Svenska kraftnät har möjlighet att ge lån till elnätföretag för att underlätta att anläggningar för produktion av förnybar el ansluts till elnätet.

För att underlätta anslutning av anläggningar för produktion av förnybar el, har riksdagen beslutat att Svenska kraftnät kan bevilja så kallade nätförstärkningslån.

Nätförstärkningslån en möjlighet att sänka investeringströskeln

När elproducenter vill ansluta ny elproduktion till elnätet får de själva betala för all förstärkning av elnätet som krävs för att kunna genomföra anslutningen. Det gäller även om nätförstärkningen leder till att den faktiska överföringskapaciteten i elnätet ökar mer än vad elproducenten kan dra nytta av. Det kan orsaka en tröskeleffekt som kan leda till att investeringar i ny förnybar elproduktion uteblir.

Nätförstärkningslån innebär att staten genom Svenska kraftnät tar den ekonomiska risken för den del av nätförstärkningen som inte utnyttjas i inledningsskedet.

Syftet med nätförstärkningslån är att överbrygga den investeringströskel som kan uppkomma då nätförstärkningar krävs vid anslutning av minst två eller flera förnybar elproduktionsanläggningar. Genom att basera återbetalningen av nätförstärkningslånet på hur stor del av nätförstärkningen som tas i anspråk försvinner risken med att den första anläggningen som ansluter får ta den totala nätförstärkningskostnaden för alla planerade anläggningar.

Grundläggande krav för att ansöka om nätförstärkningslån

För att kunna ansöka om nätförstärkningslån så måste den sammanlagda planerade produktionskapaciteten från minst två ägarskilda anläggningar uppgå till minst 100 MW. Anslutningsavtal måste finnas för minst 30 procent av den planerade kapacitetsökningen. Det får inte finnas 20 MW eller mer ledig kapacitet i anslutningspunkten för förnybar elproduktion.

Ränta för nätförstärkningslån

Räntan på nätförstärkningslån räknas på 360 dagar och uppdateras kvartalsvis. Räntan baseras på historisk genomsnittlig räntekostnad för elnätbolagen med ett påslag av statslåneräntan.

Information om historisk genomsnittlig räntekostnad för elnätbolagen finns att ta del av på Elmarknadsinspektionens webbplats 

Information om statslåneräntan finns på Riksgäldens webbplats

Ansökningsprocessen

 1. Svenska kraftnät utlyser ansökningsperiod för nätförstärkningslån
 2. Efter sista ansökningsdag: Granskning av ansökan
  Tid: cirka 3 veckor
 3. Eventuell begäran om komplettering
  Komplettering ska inkomma inom tre veckor
 4. Utvärdering av ansökan och urvalsprocess med rangordning av inkomna ansökningar
  Tid: cirka 6-8 veckor men kan ta längre tid beroende på antalet inkomna ansökningar
 5. Besked om tilldelning
 6. Låneavtal tecknas
  Tid: inom 6 veckor
 7. Tillsynsperiod
  Tid: Från projektstart till att lånet är fullt återbetalt
  • Projektgenomförande med utbetalningsprocess
   Tid: löpande enligt fastlagd plan
  • Projektavslut
  • Lån fullt återbetalt

En ny utlysning görs när det finns förutsättningar för en sådan. Under 2023 och 2024 kommer ingen utlysning av nätförstärkningslån göras.

Processen för ansökan och underlag för nätförstärkningslån samt villkor, förutsättningar, bedömningskriterier beskrivs närmare i underlaget för ansökan: Vägledning för nätförstärkningslån och tillhörande bilagor.

Vad din ansökan ska innehålla

För att ansökan ska kunna accepteras måste samtliga underlag i ansökan vara bifogade. Information om vad som ska ingå i ansökan finns i Vägledning för nätförstärkningslån med tillhörande bilagor. Själva ansökan ska göras på ansökningsblanketten, det vill säga bilaga 2. Ansökan ska vara undertecknad av sökanden, och om den ges in elektroniskt ska den vara undertecknad med en elektronisk signatur.

Kontakt

Vid frågor om nätförstärkningslån, vänligen mejla: natforstarkningslan@svk.se

Bakgrund och mer information

Möjligheten till nätförstärkningslån infördes den 1 maj 2015 och Svenska kraftnät har utlyst nätförstärkningslån vid två tidigare tillfällen. Den första ansökningsomgången avslutades 31 december 2015 och den andra ansökningsomgången avslutades 14 februari 2020.

Regelverk anger ramarna för nätförstärkningslån: Förordning (2015:213) om lån till nätföretag för att underlätta anslutning av förnybar elproduktion på riksdagens webbplats

Historiska räntor

Tidsperiod

Ränta i procent (%)

2024

Ränta i procent (%)

2023

Ränta i procent (%)

2022

Kvartal 1 5,14 5,74 3,86
Kvartal 2   5,58 4,60
Kvartal 3   5,93 5,52
Kvartal 4   6,36 5,87
Historisk räntesats i procent för nätförstärkningslån per kvartal 2022, 2023 och 2024

Ekonomiska uppgifter - elnät på Energimarknadsinspektionens webbplats